Hopp til innhald

ELE130 Nettverkssikkerhet

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om teknologi og metoder for sikring av informasjon i datanettverk. Emnet skal bygge opp en forståelse for ulike typer eksisterende og fremtidige trusler innen IKT samt gi kunnskap om relevante beskyttelsesmekanismer og mottiltak.

Klassifisering av trusler og angrep, sikkerhetsadministrasjon, standardisering. Sikkerhetsmetoder og komponenter innen system- og nettverkssikkerhet, brannmurer, innbruddsdeteksjon, virtuelle private nett (VPN), sikkerhetsprotokoller. Kryptering og autentisering, kryptografiske nøkler og nøkkeladministrasjon, aksesskontroll, identifikasjon og digitale signaturer.

Læringsutbytte

  • Kandidaten har kunnskap om sikkerhetsutfordringer i distribuerte system og om metoder og teknologier for å håndtere disse.

  • Kandidaten er i stand til å vurdere sikkerhetstrusler i et gitt datanettverk.
  • Kandidaten kan anvende ulike sikkerhetsmetodologier som skal beskytte et nettverk mot trusler.

  • Kandidaten kan formidle faglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger innenfor fagfeltet informasjonssikkerhet i distribuerte system.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kompetanse innen datanettverk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesing, selvstudium, obligatorisk arbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

6 godkjente obligatoriske øvinger, en godkjent semesteroppgave.

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Skriftlig/praktisk eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Vil bli opplyst i forkant av prøvene via studiestøttesystemet.

Mer om hjelpemidler