Hopp til innhald

FHA112 Introduksjon til folkehelsearbeid

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet skal danne basis for videre emner i bachelorstudiet i folkehelsearbeid. Emnet skal gjennom forelesninger og praktisk arbeid gi en introduksjon til feltet folkehelsearbeid. Studentene skal ved avsluttet emne ha en grunnleggende kunnskap om begreper, politiske dokumenter, strategier og utfordringer innen folkehelsearbeidet. Videre skal studentene ha fått kunnskap om og innsikt i helseatferd og motivasjon som grunnlag for å kunne forstå og legge til rette for bedret folkehelse. Emnet skal danne basis for videre emner i bachelorstudiet i folkehelsearbeid.

 • helsefremmende og forebyggende arbeid
 • introduksjon til prinsipper og strategier i folkehelsearbeidet
 • politiske føringer for folkehelsearbeidet
 • sosial ulikhet i helse
 • helseatferds-modeller
 • motivasjon
 • helsefremmende lokalsamfunn
 • friluftsliv og helse

Læringsutbytte

Studenten

 • har kunnskap om ideologi og begreper innen folkehelse
 • har kjennskap til viktige politiske føringer for folkehelsearbeidet
 • har kjennskap til folkehelse i nåtid og fortid, samt folkehelsehelseutfordringer relatert til ulike grupper i samfunnet
 • har kjennskap til strategier i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • har kunnskap om lokalsamfunnets betydning i helsefremmende arbeid
 • har kjennskap til ulike aktører og ulike nivå i det nasjonale folkehelsearbeidet
 • har kunnskap om ernæring og matvaner i folkehelsearbeidet
 • har kunnskap om fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet
 • har kunnskap om helseatferd og hvordan denne kan påvirkes
 • har kunnskap om ulike faktorer knyttet til sammenhengen mellom helse, fysisk aktivitet og kosthold
 • har kunnskap om motivasjon som redskap for en helsefremmende livsstil
 • har kunnskap om sosiale og kulturelle forskjeller knyttet til helse

Studenten

 • kan redegjøre for sentrale begreper og førende politiske dokumenter som er relevante for folkehelsearbeidet
 • kan redegjøre for og se sammenhengen mellom folkehelseutfordringer og strategier for folkehelsetiltak
 • kan redegjøre for ulike faktorer som påvirker helseatferd og deres betydning for helse
 • kan bruke aktiviteter med forankring i den norske frilufts-kulturen som redskap i det helsefremmende arbeidet
 • kan bruke kunnskap om motivasjon som verktøy i folkehelsearbeid
 • kan bruke kunnskap om sosiale og kulturelle ulikheter i helse og livsstil i folkehelsearbeidet
 • kan bruke kunnskap om lokalsamfunnets betydning for folkehelsearbeidet

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for folkehelse og strategier i folkehelsearbeid
 • har fokus på faktorer som påvirker folkehelsen på individ-, gruppe- og samfunnsnivå
 • har innsikt i teorier om helseatferd og motivasjon
 • har innsikt i sosiale og kulturelle faktorer som påvirker helse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er knyttet til sentralt teoretisk lærestoff og praktisk utprøving. Sentrale arbeidsformer er forelesninger, plenums- og gruppediskusjoner, individuelt arbeid, gruppearbeid og forflyttet undervisning.

En todagers ekskursjon gjennomføres tidlig i semesteret. Nærmere opplegg presenteres for studentene ved studiestart.

Studiestøttesystemet Itslearning brukes.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltakelse i minst 80 % av den praktiske undervisningen.
 • Skogsekskursjon til Bontveit/Frotveit på høsten. 2 dager, 1 overnatting i lavvo. Utgifter til transport, buss ca kr. 90. Obligatorisk frammøte ved forflyttet undervisning. Det er mulig å søke om kompensatorisk arbeidskrav.
 • Arbeidskrav 1: Gruppeoppgave om et tiltak innen fysisk aktivitet og/eller kosthold med utgangspunkt i målgruppe- eller arenaperspektivet. Skriftlig innlevering der regler for kildebruk og referanser skal følges, og med etterfølgende muntlig framføring. Faglærer gir nærmere retningslinjer for oppgaven.
 • Arbeidskrav 2: Individuell, skriftlig oppgaveinnlevering ut fra en gitt problemstilling der regler for kildebruk og referanser skal følges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Utsatt/ny eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler