Hopp til innhald

FHA512 Kosthold, kultur og forbruk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

FHA512 Kosthold, kultur og forbruk er emne 5 i bachelorgrad i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet. Emnet har gjennom teori og praktiske leksjoner fokus på matens og måltidets plass og betydning i folks liv, og fokuserer dermed på de kulturelle aspektene ved kosthold og matvaner. Emnet gjennomføres parallelt med FHA 612 Trening og helse (15 studiepoeng) i høstsemesteret andre studieår. Undervisningen er knyttet til sentralt teoretisk lærestoff, til praktiske utprøvinger og visninger på ekskursjoner.

Læringsutbytte

Studenten

 • har kunnskap om hovedtrekkene og utviklingslinjene i kostholdet i Norge i et folkehelseperspektiv
 • har kunnskap om matens og måltidenes kulturelle, symbolske og samfunnsmessige dimensjoner i ulike kulturer
 • har kunnskap om hvordan matvaner og holdninger til mat og helse påvirkes av etnisitet, religion, migrasjon, alder, kjønn, og om hvordan matvanene forandrer seg gjennom livssyklusen og under ulike sosiale og kulturelle forhold
 • har kunnskap om matmarkedet og hvilke påvirkninger forbrukerne utsettes for, og hvordan forbrukerholdninger kan påvirke endringer i matkulturen

Studenten

 • kan drøfte hvordan mat og måltid uttrykker identitet, fellesskap og sosiale skillelinjer i samfunnet
 • kan bruke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om matkultur og framstille det slik at det belyser en problemstilling
 • kan anvende praktiske ferdigheter til å tilrettelegge mat og gjennomføre måltider innenfor ulike kulturelle og sosiale kontekster og for ulike målgrupper
 • kan drøfte hvordan mat og måltid uttrykker identitet, fellesskap og sosiale skillelinjer i samfunnet
 • kan anvende praktiske ferdigheter til å tilrettelegge mat og gjennomføre måltider innenfor ulike kulturelle og sosiale kontekster og for ulike målgrupper

Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger om kosthold, kultur og forbruk både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan diskutere og identifisere etiske problemstillinger i matproduksjonen lokalt, nasjonalt og globalt.
 • kan planlegge og gjennomføre ulike mat- og måltidsprosjekter og tiltak for ulike målgrupper, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger om kosthold, kultur og forbruk både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan diskutere og identifisere etiske problemstillinger i matproduksjonen lokalt, nasjonalt og globalt.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet Kosthold, kultur og forbruk undervises i høstsemesteret i andre studieår. Undervisningen er knyttet til sentralt teoretisk lærestoff, til praktiske utprøvinger og visninger på ekskursjoner.

Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer. Sentrale arbeidsformer i emnet: forelesninger, plenums- og gruppediskusjoner, individuelt arbeid og gruppearbeid, praktisk utprøving i kjøkkenet, ekskursjon til virksomheter av matfaglig relevans. I arbeidet med pensumstoffet vil studentene legge fram presentasjoner for medstudenter om relevante tema og innlede til diskusjon i gruppene. Materialpenger kr 300,- betales ved semesterstart. Det forutsettes at studentene selv dekker kostnadene ved ekskursjoner.

Studiet støttes med veiledning individuelt og i grupper og bruk av studiestøtteprogrammet Canvas.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenter som ikke tilfredsstiller krav til frammøte, eller som ikke består arbeidskravene, har ikke adgang til å framstille seg til eksamen.

1. Deltakelse i minst 80 % av praktiske leksjoner, ekskursjoner og framlegginger av studentoppgaver.

2. Planlegge, gjennomføre og evaluere i grupper (maks. fem i hver gruppe) et helsefremmende tiltak som omfatter fysisk aktivitet og måltider i kulturelt perspektiv, med fokus på utsatte grupper. Prosjektarbeidet er et samarbeid mellom Kosthold, kultur og forbruk og Trening og helse. Prosjektet skal presenteres i plenum og leveres på Itslearning, sammen med en fagtekst. Nærmere innhold og krav fastsettes av faglærerne.

3. Studenten skal besvare en skriftlig oppgave (maks 1800 ord) og gi tilbakemelding på en annen students besvarelse. Nærmere krav fastsettes av faglærer.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler