Hopp til innhald

FM1-AVM1-10 Anvendt musikk 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet er en innføring i hvilke funksjoner musikk har i kultur- og samfunnsliv. Undervisningen vil være både praktisk og teoretisk, og knyttet til faglærerutdanningens kjerneområder. Målet er å sette musikkfaget inn i en kunstfaglig, didaktisk og samfunnsrelatert kontekst. Dette skjer gjennom planlegging, refleksjon, diskusjoner og litteraturstudier. I løpet av emnet vil det bli en ekskursjon til Ole Bull Akademiet på Voss.

 

Følgende tema vil bli vektlagt:

 • Didaktisk refleksjon og analyse
 • Arrangering og komponering
 • Musisering i relasjonelle kontekster
 • Norsk folkemusikk, sang og dans
 • Musikkhistorie
 • Skriving, skriveprosesser, litteraturfordypning og studieteknikk

Praktisk informasjon:

Studentene må beregne utgifter knyttet til ekskursjon (Ole Bull Akademiet koster 3000 kr). I tillegg kommer utgifter til utstyr og materiale. ¿

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om:

 • Norsk folkemusikk og -dansetradisjon
 • Utvalgte emner i musikkhistorie
 • Etiske musikalske og didaktiske problemstillinger
 • Skriving for forskjellige formål og målgrupper

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Utøve og lede danse og sang, samt spille eksempler fra norsk folkemusikk
 • reflektere rundt egen rolle i ulike musikalske og didaktiske prosesser og kontekster
 • reflektere skriftlig og muntlig rundt sosiologiske og kulturelle forhold i rollen som lærer
 • skape, dokumentere og tilrettelegge musikk for ulike arenaer

 

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • vurdere analytisk og kritisk hvilken funksjon musikk har som samfunnsfenomen
 • kommunisere om og reflektere rundt problemstillinger knyttet til musikk og musikalsk læring
 • initiere, organisere og lede musikkundervisning på ulike arenaer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Læringsformene innenfor emnet er preget av variasjon, og omfatter prosjektorganisert lærings¿ og produksjonsarbeid, forelesninger, fellesdrøftinger, seminar, gruppeprosjekt, veiledning og bruk av nettbaserte ressurser.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • obligatorisk oppmøte (80%),
 • aktiv deltagelse og gjennomføring av pålagte praktiske, skriftlige og muntlige oppgaver.
 • aktiv deltagelse på ekskursjon til Ole Bull Akademiet.

Vurderingsform

Mappeeksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler