Hopp til innhald

FM2-PRA-3 Praksis i kulturskole og ensemble, 25 dager

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Praksisen består av: 15 dagar kulturskolepraksis, inkludert 5 dager sammenhengende observasjonspraksis,og 10 dagar ensemblepraksis.. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten  

- har kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer som særpreger musikkfaget

- har kunnskap om elevenes utvikling og bakgrunn som utgangspunkt for læring og tilpasset opplæring

- har kunnskap om lærerens rolle som kulturformidler

 

Ferdighet

Studenten

- kan alene og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring i musikk

- kan planlegge, tilrettelegge og gjennomføre undervisning i kulturskolen

- kan bruke et bredt utvalg arbeidsmåter og læremidler i undervisningen

 

Generell kompetanse

Studenten

- kan drøfte undervisning og læring, fag og elever i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver

- kan reflektere over egen og andres praksis i lys av teori og forskning

- kan bruke tilbakemeldinger på egen praksis på en konstruktiv måte 

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

-

Obligatorisk læringsaktivitet

-

Vurderingsform

Praksis

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler