Hopp til innhald

FSP-101 Grunnlagsteori

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandlergrunnlagsteoriene som bygger på basale antakelser, teoretiske idéer og aksiomer som ligger til grunn for det som benevnes som systemiske tilnærminger til familieterapi. Fagteoriens grunnlag som overgangen fra et individ- og årsak-virkning perspektiv til et relasjonsperspektiv og sirkulær forståelse er sentralt. Det samme er relasjonsperspektivet i kommunikasjonsteori, i moderne systemteori og innenfor sosialkonstruksjonisme og poststrukturalismen.

Antropologiske, sosiologiske og etiske forståelsesrammer utfyller grunnlagsteorien. Ulike perspektiver relatert til vår multikulturelle samtid med nye samlivsformer er også en del av innholdet. Vitenskapsteoretiske perspektiver og begreper som grunnlag for å kunne forstå, lese og kritisk anvende forskning og kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet vektlegges også, samt i informasjonskilder og anvendelse av disse.

 • Familieteoriens grunnlagsteori
 • Relasjonsperspektivet i kommunikasjonsteori og systemteori
 • Vitenskapsteoretiske perspektiver, begreper og språkbruk generelt, og på forskning på praksis spesielt, samt kunnskap om informasjonskilder og anvendelse av disse
 • Familiesosiologi, familie livssyklus teori og antropologiske perspektiver, kjønnsperspektiv og ulike samlivsformer
 • Konstruktivisme, sosialkonstruksjonisme og poststrukturalisme
 • Filosofiske perspektiver og implikasjoner for teoriene og praksis
 • Hvordan formulere systemiske beskrivelser samt trening i å legge fram og diskutere problemstillinger med et systemisk utgangspunkt

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
Studenten...

 • kan gjøre rede for ulike vitenskapsteoretiske perspektiver, forskningsme-toder generelt og kvalitative metoder spesielt, særlig med tanke på kunn-skapsutvikling i fagfeltet
 • har kunnskap om grunnleggende antakelser som danner basis for syste-misk praksis
 • har kunnskap om kommunikasjon mellom mennesker med ulike antakel-ser og verdier
 • har kunnskap om forholdet mellom kultur og makt
 • har kunnskap om kjønnsperspektiv og ulike samlivsformer og hvordan disse forhold påvirker menneskers utfoldelse i ulike livs faser

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende kommunikasjonsteori, systemteorier og modeller for etisk refleksjon som et praktisk hjelpemiddel i arbeid med mennesker

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i hvordan vitenskapsteoretiske perspektiver påvirker den prak-tiske yrkesutøvelsen
 • har kompetanse til kritisk tenkning innen forholdet mellom kultur og makt.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene skal gjennom litteraturstudium, forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid tilegne seg ulike teoretiske referanserammer for hvordan å forstå problemer i mellommenneskelig samhandling. Det tilrettelegges for fellesunder-visning i forelesningsform kombinert med gruppearbeid, individuelle oppgaver og øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent tilstedeværelse på obligatorisk undervisning. Tilstedeværelse på obligatorisk undervisning må være godkjent før studentene får fremstille seg til eksamen i emnet. Det kreves 80 % tilstedeværelse.

Vurderingsform

Eksamen
Oppgave i form av en individuell skriftlig hjemmeoppgave, med et omfang på 3000 ord +/- 10 %.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått

Gjennomføring av ny eksamen
Ved ikke bestått må besvarelsen bearbeides til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler