Hopp til innhald

FSP-201 Familieterapeutiske retninger, del 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

I dette emnet vil det bli drøftet hvordan familieterapeutisk praksis har utviklet seg i forhold til andre samfunnsendringer i den vestlige verden. Sentrale og mest anvendte familieterapeutiske tilnærminger vil være i fokus. Dette gjelder, strategisk, strukturell familieterapi, samt tenkning og metode som knyttes til Milanotradisjonen.

Ulike familieterapeutiske tilnærminger er hovedtema i dette emnet. Videre legges det vekt på at studenten arbeider med hvilken tenkning og hvilke arbeidsformer som kan passe i vedkommendes aktuelle praksis. Undervisningen knyttes til arbeid med barn, ungdom, voksne og familier i ulike kontekster. Undervisningen tilrettelegges for at studentene skal tilegne seg forståelse for og få inngående kunnskap i de ulike tilnærminger som gjennomgås i emnet

  • Strukturell tilnærming
  • Strategisk tilnærming
  • Milano-tilnærmingen

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
Studenten...

  • har inngående kunnskap om ulike systemiske familieterapeutiske ideer og metoder
  • kan gjenkjenne, navnsette og vise metodene i egen praksis

Ferdigheter:
Studenten...

  • kan beherske fagområdets uttrykksformer og utøve/bruke metodene i praksis på en selvstendig måte

Generell kompetanse:
Studenten...

  • kan analysere relevante faglige etiske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner og video benyttes også.

Obligatorisk læringsaktivitet

  • Godkjent tilstedeværelse på obligatorisk undervisning.

Tilstedeværelse på obligatorisk undervisning må være godkjent før studentene får fremstille seg til eksamen i emnet. Det kreves 80 % tilstedeværelse.

Vurderingsform

Eksamen
Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager. Oppgaven skal være på maksimalt 4000 ord.

Vurderingsuttrykk
Karakterskala A-F.

Gjennomføring av ny eksamen
Ved ikke bestått må studenten stille til ny eksamen: Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler