Hopp til innhald

ING0006 Grunnleggende matematikk 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Aritmetikk og algebra, potenser og røtter, likninger og ulikheter, grafer og funksjoner, grenseverdi og kontinuitet. Derivasjon og funksjonsdrøfting.

Læringsutbytte

- Kunnskaper: Studenten kan:

 • Definere matematiske begreper som for eksempel naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall.
 • Gjøre greie for kvadratsetningene og faktorisering, samt regneregler for potenser og røtter.
 • Gjøre rede for funksjonsbegrepet, definisjons mengde og verdimengde, og hvordan et koordinatsystem er bygget opp.
 • Beskrive kontinuitet og diskontinuitet grafisk.
 • Gjøre greie for definisjonen av den deriverte og av differensial.
 • Gjøre greie definisjonen av logaritmefunksjoner og eksponentialfunksjoner med vilkårlig grunntall.

- Ferdigheter: Studenten kan

 • Løse likninger av første og andre grad, og ulikheter ved bruk av fortegnsskjema.
 • Utføre polynomdivisjon og faktorisere polynomer.
 • Tegne forskjellige funksjoner i et koordinatsystem og kan løse likninger, likningssystemer og ulikheter grafisk.
 • Sette opp likningen for ei rett linje.
 • Finne grenseverdier og asymptoter til funksjoner.
 • Bruke regnereglene for derivasjon til å finne den deriverte av sum, differanse, produkt, kvotient og av sammensatte funksjoner.
 • Bruke regneregler for logaritmer til oppgaveløsning og løsning av likninger.
 • Utføre beregninger på volum og areal og løse praktiske maksimums og minimumsproblemer.

  - Kompetanse: Studenten:

 • Kan skrive matematikk korrekt med riktig bruk av matematiske symboler og skrivemåter.
 • Kan forklare matematiske problemstillinger og løsningsmetoder til andre, både skriftlig, muntlig og på andre måter.
 • Har opparbeidet seg de forkunnskaper som er nødvendige for ingeniørstudiet.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneverksted. 

Emnet undervises intensivt om sommeren. Eksamen blir avholdt før ordinær studiestart. Det blir gitt mulighet til å ta ny eksamen før oppmeldingsfristen for høstens emner går ut. 

Da dette emnet er opptakskrav på ingeniørutdanninga, må det være bestått før en kan melde seg opp til høstemnene på ingeniørutdanninga. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja, arbeidskrav spesifiseres i undervisningsplan ved semesterstart.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Vurdering: Bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Høgskolens kalkulator (Casio fx-82Es) og formelark blir utdelt.

Mer om hjelpemidler