Hopp til innhald

ING0007 Grunnleggende matematikk 2

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Trigonometri og geometri, trigonometriske likninger og funksjoner, vektorer og integrasjon.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studenten kan:

 • Gjøre greie for definisjon av sinus, cosinus og tangens, og andre enkle trigonometriske sammenhenger.
 • Forklare enhetssirkelen for en medstudent.
 • Definere en vektor.
 • Gjøre greie for de trigonometriske definisjoner og fremstille disse grafisk.
 • Forklare grafisk et bestemt integral til en funksjon.

- Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Bruke trigonometriske formler og eksakte trigonometriske verdier i trekantberegning og løsning av likninger.
 • Bruke trigonometriske formler til løsning av likninger og ulikheter, drøfte trigonometriske, eksponential- og logaritmefunksjoner.
 • Derivere og drøfte trigonometiske funksjoner.
 • Bruke regneregler for vektorer til å utføre beregninger på vektorer i planet og i rommet, både på komponentform og på koordinatform.
 • Finne ubestemte og bestemte integraler ved integrasjonsregler og metodene delvis integrasjon, substitusjon og delbrøkoppspalting.

- Kompetanse:

Studenten:

 • Kan skrive matematikk korrekt med riktig bruk av matematiske symboler og skrivemåter.
 • Kan forklare matematiske problemstillinger og løsningsmetoder til andre, både skriftlig, muntlig og på andre måter.
 • Har opparbeidet seg de forkunnskaper som er nødvendige for ingeniørstudiet.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende matematikk 1

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneverksted. 

Emnet undervises intensivt om sommeren. Eksamen blir avholdt før ordinær studiestart. Det blir gitt mulighet til å ta ny eksamen før oppmeldingsfristen for høstens emner går ut. 

Da dette emnet er opptakskrav på ingeniørutdanninga, må det være bestått før en kan melde seg opp til høstemnene på ingeniørutdanninga.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja, arbeidskrav spesifiseres i undervisningsplan ved semesterstart. 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Karakter: Bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Høgskolens kalkulator (Casio fx-82Es) og formelark blir utdelt.

Mer om hjelpemidler