Hopp til innhald

ING0008 Grunnleggende fysikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

For fysikk er samspillet med matematikk gjennom å regne på fysiske problemstillinger viktig. Læring i nødvendig elementær kjemi inngår i fysikkfaget og praktiske forsøk eller laboratoriearbeid tilstrebes. Nødvendig opplæring i HMS, slik at all opplæring i forkurset og realfagskurset skjer på en sikker og trygg måte, gis.

Vei, fart og tid. Masse, tyngde, volum og massetetthet. Rettlinjet bevegelse, bevegelseslikningene ved konstant akselerasjon. Newtons lover, kraftstøt og bevegelsesmengde. Friksjon. Arbeid, kinetisk energi og potensiell energi, termofysikk, elektrisitetslære,  atom og kjernefysikk.

Læringsutbytte

- Kunnskaper: Studenten kan:

 • Gjøre greie for bevegelseslikningene for rettlinjet bevegelse med konstant akselerasjon.
 • Beskrive Newtons 3 lover.
 • Gjøre greie for sammenhengen mellom arbeid og mekanisk energi.

 

- Ferdigheter: Studenten kan gjennomføre:

 • Beregninger på distanse, fart og akselerasjon.
 • Beregninger basert på den newtonske mekanikken for rettlinjet bevegelse.
 • Bruk av gode og tydelige skisser som del av oppgaveløsninger i mekanikk

 

- Kompetanse: Studenten:

 • Kan forklare fysiske problemstillinger og løsningsmetoder til andre, både skriftlig, muntlig og på andre måter.
 • Har opparbeidet seg de forkunnskaper som er nødvendige for ingeniørstudiet.

 Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære,  atom og kjernefysikk
 • Kandidaten kjenner til energibegrepet og energianvendelser i moderne samfunn, og kan bruke det i fysiske problemstillinger.
 • Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger.
 • Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • Kandidaten kan tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.
 • Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultatene og skrive rapport.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.
 • Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Krav til forkunnskaper

Grunnleggende matematikk 1 og 2 eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende matematikk 1 og 2 eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneverksted. 

Emnet undervises i høstsemesteret. Eksamen blir avholdt i i starten av eksamensperioden. Det blir gitt mulighet til å ta ny eksamen i slutten av den ordinære eksamensperioden i høstsemesteret.

Da dette emnet er opptakskrav på ingeniørutdanningen, må det være bestått for at en skal kunne fortsette på TRESS etter første semester i ingeniørutdanninga.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja, arbeidskrav spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Karakterskala: Bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Høgskolens kalkulator (Casio fx-82Es) blir utdelt under eksamen

Mer om hjelpemidler