Hopp til innhald

ING3039 Bacheloroppgave Maskin

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Oppgaven skal behandle problemstillinger som har tilknytning til et eller flere av de underviste fagområder. Oppgaven skal også ha tilknytning til aktuelle bedrifter eller offentlige etater i regionen.  Å lære og anvende vitenskapsteori er også en del av  faget.

Læringsutbytte

 - Kunnskaper

 • Kan anvende  ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde.
 • Har bred kunnskap om sentrale temaer innen studieretningen.
 • Har forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering.
 • Har fått bedre forståelse for prosesser og metoder som benyttes i næringsliv og offentlig virksomhet.

 

- Ferdigheter:

 • Kan utarbeide en konkret problemstilling av samfunnsmessig interesse innen fagområdet, under veiledning.
 • Kan identifisere, velge og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning.
 • Har ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet.
 • Har ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte.

 

- Kompetanse:

 • Har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen.
 • Har bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn.
 • Har kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte.
 • Kan presentere resultater skriftlig og muntlig.

Krav til forkunnskaper

Minst 100 sp eller mer av emner i 1. og 2. klasse på studieretninga ved oppmelding til bacheloroppgava (oppstartssemesteret), for å kunne arbeide med og levere bacheloroppgava neste semester (leveringssemesteret).

Telledato for sp-kravet i oppstartssemesteret er: 1. oktober bacheloroppgaver som leveres om våren, og 1. mai for bacheloroppgaver som leveres om høsten.

Det gis dispensasjon fra forkunnskapskravet slik det er definert ovenfor, dersom alle følgende vilkår fylles:

 • En oppnår minst 140 sp. i studieretninga i ordinær eksamensperiode i oppstartssemesteret av bacheloroppgava (telledato 1. februar/1. juli),
 • Summen av oppmeldte emner (inkludert bacheloroppgava) i leveringssemesteret av bacheloroppgava overstiger ikke 30 sp.

Studenter som vil benytte seg av dispensasjonsordninga, må kontakte studiekonsulenten innen 1. desember/1. august.

Anbefalte forkunnskaper

Emnene i 1. og 2. studieår

Undervisnings- og læringsformer

 Prosjektarbeid i gruppe, seminar, veileding. 

Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper på 2-3 personer. Gruppen må finne en problemstilling til Bacheloroppgaven i løpet  av høstsemesteret. (Det er mulig å søke om annen gruppestørrelse.)

Obligatorisk læringsaktivitet

 Ja,  spesifiseres i semesterplanen ved semesterstart.

Vurderingsform

Bacheloroppgave med muntlig presentasjon

Bacheloroppgaven består av innlevert teknisk rapport, en plakat og et «produkt», som kan for eksempel kan være en populærvitenskapelig artikkel, en prototype eller et multimedieprodukt.

Den muntlige presentasjonen varer i 20 minutter, etterfulgt av 10 minutter eksaminasjon.

Karakteren er en samlet vurdering av bacheloroppgaven og den muntlige presentasjonen/eksaminasjonen. Sensur faller dagen etter muntlig presentasjon/eksaminasjon.

Der hvor flere kandidater leverer en bacheloroppgave sammen, må alle kandidatene delta på muntlig presentasjon og eksaminasjon. De får en felles, samlet karakter.

Det er anledning til å klage på den samlede karakteren. Ved gruppeoppgave må hele gruppen underskrive klagen. Det vil da bli foretatt en ny vurdering av bacheloroppgaven og gjennomført en ny muntlig presentasjon. Den nye vurderingen vil gjelde hele gruppen.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler