Hopp til innhald

ING3061 Environmental Science and Pollution

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studentene skal i emnet utvikle en forståelse for naturens kretsløp og ressurser. Emnet vil gi studentene kunnskaper for å identifisere og analysere naturlige og menneskeskapte problemer for det ytre miljøet. Evidensbasert informasjon og data skal ligge til grunn for forslag som kan føre til bærekraftige løsninger.

Læringsutbytte

 

Studenten skal ha kjennskap til:  

 • Nasjonale og internasjonale miljøinstitusjoner
 • Viktige konvensjoner og lover
 • Rapporter og miljødata om: naturmangfold, klima og klimaendringer, forurensning, miljøgifter, arealbruk, befolkningsvekst, truede arter, spredning av arter og organismer, og inndeling i miljøkategorier
 • Kost-nytte vurderinger
 • Miljøregnskap og CO2-beregning

Studenten kan redegjøre for:

 • Vann: ressurs, bruk, forvaltning, forurensning og behandling
 • Atmosfæren: klimaendringer og luftforurensning
 • Avfall og avfallshåndtering
 • Lokal og nasjonal beredskap mot forurensing (oljeberedskap, atomberedskap, annen forurensing), samt ansvarsfordeling mellom kommune, politi, fylke og regjering.

Studenten har oversikt over:

 • Konsekvenser for ytre miljø ved ulike typer forurensing.
 • Problemer for det ytre miljøet innen bestemte næringer.

 

 

 • Studenten kan planlegge og følge opp miljøundersøkelser.
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre en miljørisikovurdering.
 • Studenten kan utarbeide en søknad for utslippstillatelse.
 • Studenten kan følge opp utslippstillatelser og myndighetskontakt knyttet til tillatelser.
 • Studenten kan gjennomføre interessentanalyser.

 

 

 

 • Studenten kan forklare grunnleggende teorier og begreper på en enkel måte (skriftlig og muntlig).
 • Studenten har kunnskap om hvordan miljøet påvirkes av mennesker og industri.
 • Studenten kan utveksle synspunkter med fagfolk og delta i faglige diskusjoner.
 • Studenten har erfaring med laboratoriearbeid.
 • Studenten har erfaring med å jobbe i team.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi og miljø (ING1009)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, lab, prosjektoppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

Lab-kurs, gjennomført med godkjent rapport.

Vurderingsform

Del 1: Prosjektoppgave, teller 50 % på endelig karakter.

Del 2: Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Gradert karakter A-E/F

Begge deler må bestås

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler