Hopp til innhald

INT503 Sentrale funksjoner i intensivsykepleie

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette emnet bygger på foregående emner, og omhandler grunnleggende krav til utøvelsen av intensivsykepleie innen hele aldersspekteret. Sentrale funksjoner i intensivsykepleien er forebygging, behandling, lindring og rehabilitering av intensivpasienten. Undervisningen tilrettelegger for avanserte sykepleiefaglige kunnskaper ved overvåkning, klinisk vurdering (ABCDE-tilnærming) og behandling; samt kunnskaper om elektromedisinsk utstyr. I tillegg blir det tilrettelagt for øving i praktisk medikamentregning relatert til intensivbehandling.

 • Klinisk vurdering av intensivpasienten (Airways, Breathing, Circulation, Disability, Exposure /ABCDE)
 • Pulmonal-, kardiovaskulær- og nevrointensivmonitorering
 • Respiratorbehandling til barn og voksne
 • Hjerterytmer og EKG
 • Intensivsykepleie til pasienter i intensiv- og overvåkingsavdelinger
 • Intensivsykepleie til brannskadepasienten
 • Intensivsykepleie til det nyfødte barnet
 • Elektromedisinsk utstyr

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten... 

 • har avanserte kunnskaper om respiratorbehandling til voksne og barn
 • har avanserte kunnskaper om sykepleie til brannskadepasienten
 • har avanserte kunnskaper om sykepleie til det nyfødte barnet som intensivpasient
 • har avanserte kunnskaper om sykepleie til den postoperative pasienten
 • har avanserte kunnskaper om hjerterytmer og EKG
 • har avanserte kunnskaper om metoder for overvåking av vitale funksjoner
 • har spesialiserte kunnskaper om parenteral inotrop behandling
 • har kunnskap om elektromedisinsk utstyr

Ferdigheter:
Studenten...

 • beskriver og vurderer hjerterytmer og foreslår adekvate tiltak ved sirkulasjonssvikt
 • beskriver og vurderer ulike prinsipper og modus for respiratorbehandling
 • har avanserte kunnskaper i medikamentregning

Generell kompetanse:
Studenten...

 • anvender relevante kunnskaper til ulike pasientgrupper i en intensivavdeling og har innsikt i intensivsykepleiens kompetanseområder

Krav til forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i INT503, må eksamen i MKS550 + INT502 være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, gruppearbeid, casestudier, studentpresentasjoner, simulering og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Test i medikamentregning
 • Deltaking på obligatorisk gruppearbeid
 • Deltaking på ferdighetstrening og simulerings-scenarier (SimArena)

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Godkjent obligatorisk arbeidskrav er gyldig i påfølgende semester.

Vurderingsform

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn: varighet 4 timer

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten internett

Mer om hjelpemidler