Hopp til innhald

JU6-1001 Skatte- og avgiftsrett 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

Emnet dekker følgjande tema:

 • Omgrep og tolkingsreglar
 • Likningsforvalting og skattebetalingsordning
 • Omfanget av skatteplikt til Noreg
 • Overordna prinsipp for skattlegging av person og selskap
 • Skattesubjekt
 • Inntekts- og formueskattlegging av person
 • Rammeverk for meirverdiavgift
 • Skatte- og avgiftsreglar knytt til fast eigedom

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten:

 • Regelverket omkring skatteplikt til Noreg, skattesubjekt og skattestad
 • Meirverdiavgiftsreglar knytt til næringsverksemd
 • Overordna prinsipp for skattlegging av person og selskap
 • Inntekts- og formueskattlegging for personar
 • Skatteplanlegging og etiske refleksjonar
 • Grunnleggjande likningsforvaltingsrett og skattebetaling
 • Skatteplikt omkring fast eigedom - realisasjon-erverv-påkostnat-vedlikehald-utleige
 • Utleige og frivillig registrering av meirverdiavgift ved utleige av fast eigedom

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og seminar med oppgåveløysing.

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt. Arbeidskrav må vere godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Skattelovsamling.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • JU6-1004 - Skatte- og avgiftsrett for eigendomsmeglarar - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • JU6-202 - Skatte- og avgiftsrett - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • EM6-102 - Skatte- og avgiftsrett for eiendomsmeglere - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • ØKB2006 - Skatte- og avgiftsrett 1 - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØBR111 - Skatte- og avgiftsrett 1 - Reduksjon: 7,5 studiepoeng