Hopp til innhald

LEI101 Geografiske informasjonssystem (GIS)

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette kurset gir en innføring i innsamling og bruk av geografiske data. Kurset er også en introduksjon til datamaskinen som verktøy for å behandle slike data, og til bruk av datamaskin generelt. Samfunnsnytten av geografiske informasjonssystem vil også bli drøftet.

Innhold:

 • Grunnleggende databehandling
  • Filbehandling og installasjon av programvare
  • Utforming av rapporter og besvarelser, tekstbehandling, bilder og grafikk, pdf-formatet
 • Digital representasjon av geografiske data
  • Modellering
  • Vektordata
  • Rasterdata
  • Shape-formatet og geodatabasen
  • Relasjonsdatabase
 • Referansesystem og kartprojeksjoner
 • Innsamling av geografiske data
 • Georeferering av kart og bilder
 • Kvaliteten av geografiske data
 • Enkel GIS-analyse med økonomisk perspektiv
 • Kartografi

Læringsutbytte

 • Kunne beskrive ulike måter å modellere den geografiske virkeligheten på.
 • Kunne gjøre rede for ulike metoder for innsamling av geografiske data.
 • Kunne forklare hvordan geografisk informasjon kan lagres digitalt.

 • Kunne bruke GIS programvare til enkel analyse og presentasjon.
 • Kunne håndtere programmer, kartdata, tekst og bilder på egen datamaskin.

 • Kunne gi en oversikt over de enkelte bestanddeler i et geografisk informasjonssystem (GIS).
 • Kunne gi eksempler på bruk av GIS for å belyse samfunnsøkonomiske problemstillinger.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og obligatoriske øvingsoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

8 innleveringsoppgaver må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler