Hopp til innhald

LEI103 Eiendom og matrikkel

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet har tre hoveddeler: Eiendomshistorie, eiendomsregistreringssystemene og system for eiendomsdannelse. I eiendomshistorie tar emnet utgangspunkt i den historiske utviklingen av eiendomsregistreringssystemene og systemene for eiendomsdannelse for henholdsvis by og land i Norge. Videre vil studentene få en grundig innføring i bruk av eiendomsregistreringssystemene og gjeldende system for eiendomsdannelse.

I emnet vil det bli gitt en grundig gjennomgang av den eiendomshistoriske utviklingen av de landsmatrikulære og bymatrikulære systemene for eiendomsregistrering og eiendomsdannelse. Kandidatene vil gjennom ulike øvelser og oppgaver lære å tolke eldre kart og dokumenter som ble opprettet i forbindelse med dannelse av eiendommer og bruksretter. I denne sammenheng skal studentene blant gjennomføre praktiske øvelser i å finne eiendomsgrenser ute i terrenget, gjennomføre rettsutgreiinger og ulike former for muntlige fremstillinger av eiendomsanalyser.

I emnet vil det også bli lagt grundig vekt på gjeldende matrikkellov, med tilhørende matrikkel og matrikkelkart. Her vil kvaliteten på informasjonen i matrikkelen og matrikkelkartet være sentralt. Gjennom praktiske øvelser skal kandidatene få en forståelse for de begrensninger som informasjonen i matrikkelen og matrikkelkartet har med hensyn til kvalitet.

Læringsutbytte

Kandidaten

  • har kunnskap om sentrale begreper i eiendomshistorien
  • har kunnskap hvordan man kan få tilgang til eiendomsinformasjon
  • har kunnskap om fortolkning av kart og dokumenter med eiendomsinformasjon
  • har kunnskap om regler for eiendomsdanning

Kandidaten

  • kan anvende eiendomsregistreringssystemene for tilgang til dokumentasjon om eiendommer
  • kan fortolke kart og dokumenter

Kandidaten

  • kan innhente og anvende relevant informasjon
  • kan formidle faglige problemstillinger både skriftlig og muntlig

Anbefalte forkunnskaper

LEI100 Innføring i eiendomsfagene og profesjonsdannelse for landmålere

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og utferder.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen, med en semesteroppgave og en skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Semesteroppgaven utgjør 40% av endelig karakter og den skriftlige eksamen utgjør 60% av endelig karakter.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen. Semesteroppgaven er gyldig i 3 semester etter avlagt ordinær eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Mer om hjelpemidler