Hopp til innhald

LEI104 Eiendomsdannelse ved oppmålingsforretning

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kurset er eit praktisk orientert kurs i utføring av oppmålingsforretning, der utføring av feltarbeid er ein sentral del av kurset. I kombinasjon med forelesingar skal studentane gjennom utføring av reelle oppmålingsforretningar få forståing av vårt norske system for danning av eigedomar.

Kurset gjev ei grundig innføring i matrikkellova og saksbehandling for deling av eigedom basert på at studentane i grupper utfører reelle kartforretningar i samarbeid med ein eller fleire kommunar. Studentane utfører arbeidet med varsling av forretning, merking og måling av eigedomsgrenser, samt dokumentasjon for matrikkelføring. Feltarbeidet vert gjennomført som eit integrert opplegg med kurset LEI105 Eiendomslandmåling.

Læringsutbytte

  • kunnskap om eigedomsdanning
  • kunnskap om matrikkellova og matrikkelen
  • kunnskap om utføring av oppmålingsforretningar
  • kunnskap om rettsverknader av oppmålingsforretningar

  • kunne gjennomføre ei oppmålingsforretning med føring av protokoll
  • greie ut om rettsverknader av ei oppmålingsforretning

  • Ha forståing av korleis eigedomar oppstår og privatrettslege og offentlegrettslege verknader av oppmålingsforretning.

Anbefalte forkunnskaper

LEI103 Arealforvaltning, Eiendom og matrikkel

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar og feltarbeid i form av førebuingar og gjennomføring av oppmålingsforretning.

Obligatorisk læringsaktivitet

1 obligatorisk innlevering må være godkjent for å kunne ta eksamen

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

  • Prosjektoppgave (40 % av endelig karakter). Oppgaven er gyldig i 3 semester etter avlagt ordinær eksamen
  • Muntlig eksamen (60 % av endelig karakter)

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Mer om hjelpemidler