Hopp til innhald

LEI113 Økonomi og ressursforvaltning

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kurset gir en innføring i foretaksøkonomi, landbruk og forvaltning av naturressursene. Kurset er delt i to: Første del vil være en innføring i foretaksøkonomi. Andre del vil omfatte tema innenfor ressursforvaltning som natur, landbruk og utmarksressurser. Her vil det også være en mindre del samfunnsøkonomi.

Innhold:

 • Foretaksøkonomi, herunder kostnad, inntekt, budsjett, regnskap, nåverdi, internrente
 • Tilbud og etterspørsel
 • Samfunnsøkonomi, herunder fellesgoder og nytte-kostnadsanalyse
 • Ressursforvaltning, herunder landbruk, utmarksressurser og naturressurser

Læringsutbytte

 • Har kunnskaper om sentrale bedrifts- og samfunnsøkonomiske begreper
 • Har kunnskaper om kost-nytte-analyser og økosystemtjenester
 • Har kunnskaper om naturressurser og arealverdier på landbrukseiendom, herunder forståelsen av landbruksressurser og utmarksressurser
 • Har kunnskaper om norsk landbruk, landbrukspolitikk og landbruksøkonomi, herunder landbrukets utfordringer

 • Kan vurdere, bearbeide og tolke regnskapsdata for analyse- og kontrollformål, samt gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser og beregninger
 • Kan anvende kost-nytte-analyser.
 • Kan redegjøre for og anvende sentral terminologi innenfor økonomi og ressursforvaltning

 • Har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til ressursforvaltning, herunder prinsippene om almenningens tragedie
 • Kan presentere teorier og problemstillinger innen ressursforvaltning gjennom presis bruk av fagterminologi

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider, og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

En gruppeoppgave som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • En gruppeoppgave med karakter (40%).
 • Fire timers skriftlig eksamen (60%).

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LOJ226 - Ressursforvaltning - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • LOJ211 - Økonomi og ressursforvaltning - Reduksjon: 10 studiepoeng