Hopp til innhald

MACREL-EB01 Den estetiske barnehagen 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet setter fokus på et nærstudium av det didaktiske, estetiske og kulturelle særpreget ved de estetiske fagene som vitenskaps og kunstfag, deres plass og betydning i barnehagen og deres forhold til relevante nasjonale og internasjonale forsknings- og metodespørsmål og til estetiske og kreative læreprosesser.  Teori om estetikk, barnekultur, lek, læring og danning vil være innganger til studiet. Det legges vekt på å utvikle en utdypende forståelse for den nære sammenhengen mellom kreative, praktiske og estetiske fag og læreprosesser og slike læreprosessers betydning som metode også på andre fagområder i barnehagen. Eksempler på dette er fagområder som pedagogisk ledelse og utviklingsarbeid, barnehagen som lærende organisasjon og kulturelt mangfold. Refleksjon knyttet til forskningslitteratur og til barnehagefeltet er en viktig del av emnet.

 

Følgende studietema blir vektlagt:

·         Praktisk skapende arbeid/estetisk produksjon i fagene drama, forming, musikk og norsk

·         Barnehagelæreren som leder av estetiske læreprosesser i barnehagen

·         Didaktiske grunnlagsproblemer og fagforståelse for barnehagefeltet med tanke på ledelse av pedagogisk arbeid

·         Teori om barnekultur, kulturelt mangfold, danning, leik, læring, kreativitet og utvikling knyttet til fagene og barnehagefeltet

·         Forskningsmetodisk refleksjon og feltarbeid knyttet til barnehagefeltet

·         Analytisk tilnærming til vitenskapelig litteratur og performative uttrykk og praksiser i de estetiske fagene

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • Har inngående kunnskap om et bredt repertoar av arbeidsmåter, læringsressurser og læringsarenaer for barnehagefeltet
 •  har inngående kunnskap om barnekultur og om kreative og estetiske fag som metode i andre fag og opplæringssituasjoner
 • har avansert kunnskap om didaktikk og fagdidaktikk knyttet til det estetiske feltet og dets praksis i barnehagen
 • har inngående kjennskap til kunst som erkjennelsesform og barnehagelærerens rolle som tilrettelegger av barns møte med kunstneriske uttrykk og skapende utøvende arbeid
 • har inngående kunnskap om ulike sider ved vitenskapelig, kunstnerisk og estetisk argumentasjon, refleksjon og teoriutvikling knyttet til barnehagefeltet

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan legge til rette for barns estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse innen barnehagefeltet og knyttet til andre fagsammenhenger
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i barnehagefeltets praksis, historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kan bruke ulike strategier og metoder i eget skapende og utøvende arbei
 • kan analysere og vurdere læreprosesser innenfor estetisk produksjon og samarbeide med andre om slike prosesser
 • kan bruke relevante arbeidsmetoder for innsamling av datamateriale samt tolke og analysere  slikt materiale med tanke på å utvikle og forstå danning og opplæring innenfor kreative, praktiske og estetiske fag
 • kan kartlegge og vurdere hvilke forsknings- og utviklingsspørsmål som er stilt, og hvilke som bør stilles innen aktuelle områder for studentens masterarbeid

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke disse til å strukturere og formulere faglige resonnement
 • kan analysere og vurdere diskursive praksiser knyttet til fagområdet i barnehagefeltet
 • kan analysere og formulere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • har inngående kunnskap om å lede og bruke de estetiske fagene i barnehagen

Krav til forkunnskaper

- Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Læringsformene innenfor emnet er preget av variasjon, og omfatter egen estetisk utforskning og produksjon, forelesninger, fellesdrøftinger, seminar, gruppeprosjekt med veiledning, ulike former for individuelt arbeid med veiledning, og bruk av nettbaserte ressurser. Kreativ skaping og analytisk tilnærming preger emnet. Faglærere og studenter samarbeider på ukentlige samlinger og via læringsplattformen Fronter. Studiekrav vil inngå i arbeidet med emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 80 % deltagelse på undervisning og samlinger
 • Deltagelse på nettforum
 • Gjennomføring av studieoppgaver med godkjent nivå til oppgitte frister (semesterplan)

Vurderingsform

Mappevurdering 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemiddel

Mer om hjelpemidler