Hopp til innhald

MACREL-MU01 Musikk 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet setter fokus på et nærstudium av det didaktiske, estetiske og kulturelle særpreget ved musikkfaget og dette faget sitt forhold til relevante nasjonale og internasjonale forskings- og metodespørsmål, til estetiske og kreative læreprosesser, vitenskaps- og kunstfaget musikk, til teori om estetikk, kultur, læring og utvikling, og til teknologi. Refleksjon knyttet til forskingslitteratur og til eget feltarbeid er en viktig del av emnet.

Følgende studietema blir vektlagt:

 • Grunnlagsanalyse av ulike didaktiske tekster og artefakter
 • Musikkdidaktisk teori og praksis, kulturteori og estetikk
 • Forskingsmetodisk refleksjon og feltarbeid
 • Studium av musikalsk framføringspraksis
 • Estetisk produksjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om kulturteori, estetisk teori, teori om kreative og estetiske læreprosesser, og grunnlagsproblem knyttet til dette studieområdet.
 • har inngående kunnskap om musikalsk framføringspraksis og nyere forskning innenfor dette og andre sentrale deler av fagområdet.
 • har spesialisert kunnskap i kunstfagsrelaterte (arts-informed) tilnærminger til forskning og utviklingsarbeid.
 • har inngående kunnskap om ulike sider ved vitenskapelig, kunstnerisk og estetisk argumentasjon, refleksjon og teoriutvikling knyttet til musikkfaget.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke og vurdere kritisk praktisk forskingshåndverk knyttet til empirisk datainnsamling
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kan analysere og vurdere læreprosesser innen estetisk produksjon i musikkfeltet og samarbeide med andre i slike prosesser
 • kan kartlegge og vurdere hvilke forsknings- og utviklingsspørsmål som er stilt, og hvilke som bør stilles innen aktuelle områder for studentens masterarbeid
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og mestrer fagområdets uttrykksformer 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke disse til å strukturere og formulere faglige resonnement
 • kan analysere og vurdere diskursive praksiser knyttet til studiet
 • kan analysere og formulere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Krav til forkunnskaper

3-årig grunnutdanning med minst 60 studiepoeng musikk.

Anbefalte forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

Opplegget inneholder forelesninger og drøftinger, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser, estetisk produksjonsarbeid og arbeid med mappeelement. Faglærere og studenter samarbeider på samlinger og via læringsplattforma Fronter. Studiekrav vil inngå i arbeidet med emnet.

Det blir forventet at kandidatene disponerer pc/mac, mikrofon, hodetelefoner og webkamera samt eget instrument.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltagelse på samlinger
 • Gjennomføring av studieoppgaver med godkjent nivå

Studiekrav blir nærmere presisert i semesterplan

Vurderingsform

Mappeeksamen (teller 51%) og prosjekteksamen (teller 49%)

.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne eller trykte hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler