Hopp til innhald

MACREL-MU02 Musikk 2

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal kandidatene tilegne seg utvidet fagkompetanse gjennom estetisk produksjon og øves i å studere og forske på estetiske prosesser knyttet til slik virksomhet. Emnet omfatter også arbeid med aktuelle og pågående forskingsprosjekt med særlig vekt på analyse og interpretasjon og arbeid med utvikling av egen forskingsskisse.

Følgende studietema blir vektlagt:

 • Estetisk produksjon og refleksjon.
 • Forskingsmetodisk analyse og interpretasjon.
 • Praktisk-skapende og teoretisk fordypning innen et selvvalgt musikkfaglig tema.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har brei kunnskap om vitenskapelig og kunstnerisk språkbruk, akademisk tekst og sjanger,
 • kildebruk og sitat- og referanseteknikk
 • har inngående kunnskap om ulike sider ved vitenskapelig, kunstnerisk og estetisk argumentasjon, refleksjon og teoriutvikling.
 • har brei kunnskap om praktisk Fou- håndverk med tanke på eget masterarbeid
 • har inngående kunnskap om ulike sider ved vitenskapelig, kunstnerisk og estetisk argumentasjon, refleksjon og teoriutvikling knyttet til musikkfaget
 • har brei kunnskap om praktisk Fou-håndverk med tanke på eget masterarbeid

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og vurdere læreprosesser innen estetisk produksjon og samarbeide med andre i slike prosesser
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og mestrer fagområdets uttrykksformer
 • kan bruke relevante arbeidsmetoder for innsamling av datamateriale og tolking og analyse av slikt materialet
 • kan bruke relevante arbeidsmetoder for innsamling av datamateriale og tolking og analyse av slikt materialet innen musikkopplæring og estetisk produksjon
 • kan kartlegge og vurdere hvilke forsknings- og utviklingsspørsmål som er stilt, og hvilke som bør stilles innen aktuelle område, for eksempel innen musikk i opplæring

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og mestre fagområdet sine uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister i korresponderende fagmiljø og med andre, for eksempel i media
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser innen og på tvers av faglige kontekster

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

MACREL-MU01

Undervisnings- og læringsformer

Opplegget inneholder forelesninger, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser og arbeid med mappeelement. Faglærere og studenter samarbeider via læringsplattformen Fronter. Studiekrav vil inngå i arbeidet med emnet. Det blir knyttet praksis til emnet som dekker praksiskravet i fjerde året av grunnskolelærerutdanningen for kansisater som dette er aktuelt for.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltagelse på samlinger og nettaktivitet
 • Gjennomføring av studieoppgaver med godkjent nivå til oppgitte frister (semesterplan)

Studiekrav blir nærmere presisert i semesterplan

Vurderingsform

Mappeeksamen og prosjekteksamen

Gradert A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne eller trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS-MU02 - Kunstfagleg profil - Musikk 2 - Reduksjon: 15 studiepoeng