Hopp til innhald

MAS111 Statistikk og fluidmekanikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen statistikk (modul 1) og fluidmekanikk (modul 2). I fluidmekanikk-delen blir ulike analysemetoder for statiske og dynamiske problemer anvendt på væsker. Statistikkdelen skal gi studenten en bred innføring i sannsynlighetsregning og statistisk metodelære som en ingeniør trenger i studiet og i utøvelsen av sin yrkeskarriere. Denne delen er knyttet til, men ikke avgrenset av andre emner ved Institutt for maskin- og marinfag.

Modul 1 (Statistikk): Grunnleggende sannsynlighetsregning og fordelingsteori. Innføring i statistisk inferens og prosesskontroll. Korrelasjon, enkel lineær regresjon.

Modul 2 (Fluidmekanikk): Grunnleggende egenskaper for væsker. Fluidstatikk: krefter som virker på plane og krumme flater. Dynamiske egenskaper til fluider: viskositet, laminære og turbulente strømninger. Kontrollvolumsanalyser. Eulers ligning, Bernoullis ligning. Termodynamikkens 2. lov. Strømning i rør. Krefter som virker på legemer i væsker.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS111 Statistikk og fluidmekanikk har studenten følgende kvalifikasjoner:

 • Modul 1: kjenne til grunnleggende sannsynlighetsteori, sentrale sannsynlighetsfordelinger og teorigrunnlaget for estimering, konfidensintervall og hypotesetesting
 • Modul 1: kjenne til hvordan statistikk er et nødvendig verktøy for å kunne måle, beskrive og evaluere resultater av forsøk
 • Modul 2: Forstå og beskrive grunnleggende egenskaper til væsker i ro og i bevegelse
 • Modul 2: Forstå og beskrive krefter som påvirker legemer i fluider

 • Modul 1: innhente, analysere og presentere numeriske data
 • Modul 1: utføre grunnleggende sannsynlighetsregning og kunne gjøre estimering, hypotesetesting og enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser
 • Modul 2: Bruke analysemetodene for inkompressible, ikke-viskøse strømninger
 • Modul 2: Identifisere og beregne krefter som virker på legemer i fluider

 • Modul 1: oppnå relevante svar på faglige problemstillinger gjennom anvendelse av statistiske undersøkelser og metoder
 • Modul 1: forstå statistiske tenkemåter og metoder, og formidle disse skriftlig og muntlig
 • Modul 2: Analysere fysiske problemstillinger, gjøre nødvendige forenklinger og anvende teoretiske kunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Statikk og fasthetslære MAS100, Grunnleggende matematikk for ingeniører MAT100, Videregående matematikk for maskiningeniører MAT107.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger i hver modul.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Eksamen vil bestå av to likeverdige deler; en for modul 1 og en for modul 2. Hver del må være bestått for å få bestått i faget.

Ved ikke bestått må hele eksamen tas på nytt.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator, Matematisk formelsamling (K. Rottmann), Tekniske tabeller.

Mer om hjelpemidler