Hopp til innhald

MAS120 Produksjon og logistikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kursets formål er å gi studentene kunnskap og forståelse for material og produksjonsstyring. Videre gir kurset innsikt i styring og ledelse av logistikkprosesser.

Ulike produksjonsformer, styrings - og beordringsprinsipper, ferdiglagerstyrt, behovsstyrt og flaskehalssturt produksjon, logistikksystemenes ytelse og effektivitet, distribusjon, godstransport, grønn logistikk, utvikling av leverandørrelasjoner, logistikk som konkurransestrategi, prinsipper for å skape effektive logistikkprosesser.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS120 Produksjon og logistikk har studenten følgende kvalifikasjoner:

  • forståelse for ulike produksjonsformer og logistikkprosesser.
  • ser sammenhengen mellom produksjon og logistikk samt forsyningskjedestyring.

  • Kan analysere produksjon og logistikkproblematikk.
  • Kan løse praktiske problemstillinger.

  • Kan løse produksjon og logistikkoppgaver samt å se disse i en sammenheng.

Anbefalte forkunnskaper

MAS109 Maskindeler

Undervisnings- og læringsformer

Forelesing og semesteroppgave. Obligatorisk tilstedeværelse ved gruppearbeid og eventuelle presentasjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

Presentasjon av prosjektet/semesteroppgaven.

Godkjent prosjekt oppgave er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleeksamen som består av to deler; semesteroppgave og 3 timers skriftlig eksamen. Begge deler må være bestått i samme semester for å få karakter i emnet.

Oppgaven utgjør 40% av endelig karakter og skriftlig eksamen utgjør 60% av endelig karakter.

Semesteroppgavens omfang er avhengig av antall gruppemedlemmer.

Karakterskalaen er A-F.

Skriftlig eksamen

Karakterskalaen er A-F.

Karakteren for skriftlig eksamen settes individuelt.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler