Hopp til innhald

MAS121 Marintekniske analyser

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i bruk av dedikert programvare (MOSES) til beregning av hydrostatikk/stabilitet og hydrodynamisk respons for flytende marine konstruksjoner.

Innhold

 • Teoretisk gjennomgang/forklaring av grunnleggende begreper
 • Programvarens muligheter og begrensninger
 • Praktisk bruk av programvaren

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS121 Marintekniske analyser skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

 • Forklare grunnleggende begreper innen emnet
 • Kjenne til muligheter og begrensninger knyttet til beregningsmetodikken og benyttet programvare

 • Lage modell av et enkeltskrogs fartøy og en halvt nedsenkbar plattform ved hjelp av det dedikerte programverktøyet
 • Beregne hydrostatikk og stabilitet, og utføre stabilitetskontroll i forhold til regelkrav
 • Beregne hydrodynamisk respons
 • Utføre fortøyningsanalyser og kontrollere resultatene i forhold til regelkrav

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i gruppe og skrive en teknisk rapport

Anbefalte forkunnskaper

Studiets obligatoriske marintekniske fag.

Undervisnings- og læringsformer

Faget er i hovedsak prosjektbasert med gruppearbeid under veiledning, men noe relevant teori og innføring i programvaren vil bli forelest.

Obligatorisk læringsaktivitet

Læringsmappe som består av følgende deler:

To obligatoriske gruppeoppgaver. Hver gruppe består av 4-5 personer.

 • Skrive to rapporter som dokumenterer utførte beregninger og resultatene av disse
 • Innlevering av ukentlige timelister som dokumenter tidsforbruk og utførte oppgaver
 • Obligatorisk tilstedeværelse under gruppearbeid og presentasjoner

Vurderingsform

Mappevurdering.

Vurderingen baserer seg på følgende deler fra læringsmappen:

 • To rapporter med elektroniske vedlegg, som dokumenterer utførte beregninger og resultatene av disse
 • Innlevering av ukentlige timelister som dokumenter tidsforbruk og utførte oppgaver

Etter en samlet vurdering av mappen gis en bokstavkarakter for gruppen, som kan justeres individuelt basert på dokumentert innsats.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler