Hopp til innhald

MASIKT-DIG Digitale verktøy i utdanning og opplæring

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi kunnskap og innsikt i ulike kategorier digitale verktøy til bruk i læringsarbeid, og den læringsteori som ligger til grunn for en slik kategorisering. Her vil det være naturlig å studere utviklingslinjer gjennom de siste ti-åra, både teknologisk, læringsteoretisk og utdanningspolitisk.

 

Følgende tema vil bli vektlagt:

  • digital kompetanse/21st century learning
  • IKT og læringsteori
  • IKT i planer - og i alle fag
  • digital didaktikk/undervisningsplanlegging
  • Web 2.0 og PLN (personlig læringsnettverk)
  • digitale læringsressurser
  • e-læring

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten - har avansert kunnskap om begrepet digital kompetanse - har inngående kunnskap om relevante teoretiske perspektiv knyttet til IKT og klasseromspraksis - har spesialisert innsikt i - og en reflekterende holdning til typer av digitalt læremateriell - har avansert kunnskap om kategorier av digitale verktøy - har inngående kunnskap om nye perspektiv på undervisningsplanlegging i teknologitette læringsmiljøer - har inngående kunnskap om praktiske eksempler på bruk av digitale verktøy og læringsressurser - kan analysere nettlæreren og netteleven sine roller og handlinger i e-læringssituasjoner - har brei kunnskap om sentrale tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen emnet

Ferdigheter

Studenten - kan bruke IKT og Internett for å variere, aktualisere og effektivisere i faglig lærings- og utviklingsarbeid på en selvstendig måte - kan analysere og reflektere over digitale kompetansekrav for elever, lærere og læringsinstitusjoner - kan beskrive, reflektere over og vurdere hvordan IKT påvirker form, innhold og kvalitet i undervisning og læring - kan drøfte bruk av digitale verktøy og vurdere ulike teorier og forskingsresultat innenfor dette feltet - kan finne, vurdere og vise til gode IKT-eksempler på integrering av IKT i fagundervisning - kan på selvstendig vis velge, organisere og tilpasse et personlig læringsmiljø - kan bruke faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger - kan bruke relevante digitale verktøy for undervisning/læring - kan reflektere over egen undervisning der bruk av digitale verktøy inngår

Generell kompetanse

Studenten - kan oppdatere sin egen praksis basert på forskingsbaserte faglige innspill - kan kritisk reflektere over problemstillinger knyttet til samspillet mellom læring, fag og IKT - kan arbeide vitenskapelig, selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse utfordringer knyttet til læring ved bruk av digitale verktøy - kan utveksle synspunkter og erfaringer digitalt med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til innovasjon og utvikling av kunnskap og god praksis

Krav til forkunnskaper

- Ingen

Anbefalte forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

Opplegget inneholder forelesninger, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser og arbeid med mappeelementer. Faglærere og studenter samarbeider via læringsplattformen Fronter. Studiekrav vil inngå i arbeidet med emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er oligatorisk frammøte på startsamling og nettmøte (80 %) og deltakelse i diskusjonsforum i Fronter

Vurderingsform

Mappeeksamen: En samling med etterprøvbare arbeider som er produsert i en avgrenset periode. Mappen gis en samlet karakter. Informasjon om innlevering og vurdering av mappeelementer fastsettes før oppstart av undervisningen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt.

Mer om hjelpemidler