Hopp til innhald

MASIKT-PRA02 Praksis 1. år - 5-10 Master

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Praksis skal være relevant for og integrert i alle fag, og er å se på som en læringsarena på linje med undervisning på høgskolen. Alle studentene skal få undervisa i fag de har hatt opplæring i, samtidig som praksisperiodene skal gi erfaringer med den helheten av fag elevene møter.

 

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter i praksisopplæringen er et felles ansvarsområde for faglærerne i lærerutdanningen.

Praksis første år i master ses i sammenheng med praksisopplæringen i Grunnskolelærerutdanning og godkjennes som 4. års praksis i Grunnskolelærer 5.-10.

 

Praksis skal omfatte følgende temainnhold:

- Læreren sine rettigheter og plikter, lærerarbeidet på organisasjonsnivå og i profesjonelle fellesskap

- Skole- og elevdemokrati, foresatte og elevers rettigheter

- Samarbeid med foresatte, PPT og andre aktører

- Kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling

- Samarbeid med lokalmiljøet med vekt på entreprenørskap

- Overgangar mellom trinna

- Forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling i skolen

- Lokalt læreplan- og utviklingsarbeid

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 • har kunnskap om læreren sine rettigheter og plikter og om lærearbeidet på organisasjonsnivå
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon

FERDIGHEITER

Studenten

 • kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrelse
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring i faga
 • kan planlegge undervisning med utgangspunkt i planar for ulike perioder
 • kan planlegge og vurdere foreldremøte og utviklingssamtaler med elever
 • kan delta i lokalt læreplanarbeid
 • kan samhandle med kollegaer, skoleledelse, foresatte og andre aktører i skolen
 • kan med basis i teori og forskning identifisere mobbing og trakassering og drøfta måter dette kan handteres på
 • kan med basis i teori vurdere og bidra til utvikling av skolens læringsmiljø

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan vurdere skolen i høve til samfunnsmandatet
 • har utvikla kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • har utvikla læreridentitet basert på profesjonelle og yrkesetiske perspektiv
 • har kritisk distanse til eiga yrkesutøving
 • har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, sitt yrke og framtidig arbeidsplass gjennom kollegialt samarbeid og samhandling med eksterne aktører

Krav til forkunnskaper

1, 2. og 3. års praksis i Grunnskolelærerutdanning.

Anbefalte forkunnskaper

1, 2. og 3. års praksis i Grunnskolelærerutdanning.

Undervisnings- og læringsformer

Gjennom praksisopplæringa vil en legge opp til en refleksjonsprosess der studentene må gjøre greie for sine valg med hensyn til planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring. Dette skal skje ved at studentene tar i bruk en individuell, skriftlig praksismappe

 

Det viktigste med praksismappa er at den inneholder refleksjon om egen læring i praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

-

Vurderingsform

Praksis

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler