Hopp til innhald

MAT105 Videregående matematikk for byggingeniører

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette er det andre av flere emner som til sammen dekker læringsutbyttene i matematikk for graden bachelor i ingeniørfag for byggingeniører.

Emnets målsetning er å gi studenten et utvidet grunnlag for den matematikken en ingeniør trenger i studiet og utøvelsen av sin yrkeskarriere.

Innhold: Følger, rekker og konvergens; taylorrekker, fourierrekker; komplekse tall differenslikninger, differensiallikninger; funksjoner av flere variable, parametriserte kurver, dobbeltintegral.

Læringsutbytte

  • Kandidaten kan forklare viktige sider ved konvergensbegrepet i forbindelse med følger og rekker, og gjøre rede for oppbyggingen av taylorrekker og fourierrekker.
  • Kandidaten har forståelse for og kan regne med komplekse tall.
  • Kandidaten kan løse enkle differens- og differensiallikninger.
  • Kandidaten kan bruke partiell derivasjon til å bestemme gradienter, og kan lokalisere og karakterisere ekstremalpunkt.
  • Kandidaten kan løse dobbeltintegral over enkle områder.

  • Kandidaten kan velge matematiske metoder og utføre beregninger innenfor emnets temaer
  • Kandidaten kan forstå, begrunne og vurdere sine beregninger
  • Kandidaten kan anvende differensialligninger og differensialligningssystemer til å modellere og analysere enkle ingeniørfaglige problemer.

  • Kandidaten har matematisk forståelse som er nødvendig for yrkesutøvelse og videre faglig oppdatering.

Krav til forkunnskaper

Forkunnskaper som inngår i studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Formelark. Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler