Hopp til innhald

MBUL550 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Under veiledning av en faglærer skal studenten gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt og dokumentere dette arbeidet gjennom en masteroppgave. Masteroppgaven skal demonstrere studentens evne til å behandle problemstillinger knyttet til barne- og ungdomslitteratur på en selvstendig, systematisk og analytisk måte. Masteroppgaven tar utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling på grunnlag av kunnskapsstoffet i ett eller flere av emnene (1-4). Oppgavens tema, problemstilling og litteraturtilfang utvikles i samråd med veileder.
Hver student får en hovedveileder. Det inngås individuelle forpliktende veiledningsavtaler.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

 • har avansert kunnskap innenfor det barnelitterære forskningsfeltet og spesialisert innsikt i et avgrenset område på dette feltet
 • har inngående kunnskap om barnelitteraturforskningens vitenskapsteori og metode
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i barne- og ungdomslitteraturens historie, egenart og danningspotensial.
 • har kunnskap om barne- og ungdomslitteraturens rolle i et literacy-perspektiv

 • kan bruke relevant teori og metode knyttet til det barnelitterære forskningsfeltet på en selvstendig måte
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement
 • kan gjennomføre et profesjonsrettet, selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere og drøfte faglige problemstillinger innen barnelitteraturforskningen både med spesialister og med allmennheten

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er i hovedsak studentdrevet i tett dialog med veileder og med obligatorisk skriveseminar en gang i måneden fra august til mars.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent prosjektbeskrivelse og deltakelse ved skriveseminar.

Vurderingsform

Eksamen består av tre deler:

 • Masteroppgaven (60% av endelig karakter)
 • Forelesning (20% av endelig karakter)
 • Fagsamtale (20% av endelig karakter)

Masteroppgaven
Nærmere retningslinjer for oppgaveformatering, referanser o.l. gis av emneansvarlige.
Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.
Oppgaven skrives enten på engelsk eller norsk avhengig av fordypningsfag.

Forelesning
Forelesningen er en åpen forelesning på 20 min. knyttet til masteroppgaven og skal ta opp sentrale perspektiver i denne.

Fagsamtale
Fagsamtalen er en lukket faglig samtale på 20 min. mellom studenten og intern og ekstern sensor. Samtalen er knyttet til forelesningen og masteroppgaven.
Tid og sted for forelesning og fagsamtale blir opplyst på emnets sider på Itslearning.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en del, må alle delene tas på nytt. Det gis anledning til at den nye masteroppgaven kan være en revidert versjon av den tidligere innleverte oppgaven.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler