Hopp til innhald

MGUEN101 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk, litteratur og tekstkunnskap med fagdidaktikk 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette er emnel 1 i faget Engelsk 1 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Engelsk 1 består av to emner, hver på 15 studiepoeng.

Emnebeskrivelsene for Engelsk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016) og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter.

Engelsk 1 for 5.-10. trinn gir en innføring i engelsk språk og fagdidaktikk. Dette omfatter kunnskap om hvordan språket er bygd opp, og emnet har et komparativt fokus som vektlegger språklige forskjeller mellom engelsk og norsk. Der det er relevant, vil man også sammenligne med andre språk. Utvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse står også sentralt.

Emnet omfatter engelskundervisning for mellom- og ungdomstrinnet. Dette inkluderer fokus på grunnleggende ferdigheter og kjennskap til læreplanverket, samt det som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling i engelsk. I tillegg gir emnet innsikt i ulike læringsaktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Læringsutbytte


Studenten

 • har kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur, inkludert forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk, og kunnskap om hvordan man analyserer forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk
 • har kunnskap om hvordan barn og unge lærer språk
 • har kunnskap om læreplanverket, og læremidler for engelskfaget


Studenten

 • kan snakke og skrive engelsk funksjonelt tilpasset målgruppen
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i engelsk
 • kan identifisere og forklare sentrale elementer i språkets grammatiske struktur og lydsystem
 • kan identifisere og forklare grunnleggende språklige forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk
 • kan anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert med tanke på gjeldende læreplan for grunnskolen


Studenten

 • har god kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk
 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer med hensyn til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige og personlige utvikling
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • kan skrive akademisk på begynnernivå

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i skriveteknikker på engelsk, inkludert krav til akademisk skriving.

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på digitale læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen.

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet er helt sentralt i studentenes arbeid med faget. Det som formidles i undervisningen kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten og vil regnes som pensum. Det er i prinsippet obligatorisk studiedeltakelse ved all undervisning. Det er en forutsetning at studentene er til stede og slik tar ansvar for og aktivt del i læringsarbeidet i klassen.

Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått. Studiet krever en god del selvstendig arbeid.

Praksis er en integrert del av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

For studenter som har emnet som Fag 1:
Læringsmappe som består av følgende tre elementer:

 • To oppgaver i språkemner
 • En skriftlig oppgave i engelsk fagdidaktikk (ca 1000 ord)
 • 80 % fremmøte til undervisningen

For studenter som har emnet som Fag 2:
Læringsmappe som består av følgende elementer:

 • To oppgaver i språkemner
 • En skriftlig oppgave i engelsk fagdidaktikk (ca 1000 ord)
 • Arbeid med et undervisningsopplegg der det blir brukt digitale verktøy
 • 80 % fremmøte til undervisningen

Generelt:
Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene, og det vil også bli informert om veiledning og faglige krav. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene.
Bearbeidede utgaver av de obligatoriske arbeidskravene skal utgjøre mappeeksamen (vurderingsmappe) ved semesterets slutt.

Vurderingsform

Mappevurdering.

En individuell mappeeksamen. Mappen skal bestå av oppgaver fra læringsmappen, hvor arbeidene er revidert etter tilbakemelding. Delene blir vektet likt.

Tid for innlevering av vurderingsmappen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.