Hopp til innhald

MGUEN201 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk språk, litteratur og kultur med fagdidaktikk 2

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i faget Engelsk 1 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Engelsk 1 består av følgende to emner, hver på 15 studiepoeng.

Emnebeskrivelsene for Engelsk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016) og inngår i en femårig lærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter.

Engelsk 1 emne 2  for GLU 5-10 gir en innføring i engelsk litteratur, kultur og fagdidaktikk. I tillegg gir emnet kunnskap om et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisningen på mellom- og ungdomstrinnet. Emnet omfatter kunnskap om analyse av skjønn- og faglitterære tekster, og tar sikte på å utvikle studentenes tekstkompetanse samt å utvide studentenes aktive ordforråd. I tillegg vektlegges varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Læringsutbytte


Studenten

 • har kunnskap om læreplanverket, nasjonale prøver, kartleggingsverktøy og ulike læremidler som kan brukes i opplæringen på mellom- og ungdomstrinnet samt læringspotensialet til ulike læringsarenaer, eksempelvis digitale media
 • har kunnskap om flerspråklighet som en ressurs i klasserommet
 • har kunnskap om levesett og kulturuttrykk i utvalgte engelsktalende land med vekt på litteratur som fremmer interkulturell læring
 • har innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen
 • har kunnskap om de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget
 • har kunnskap om differensiering og tilpasset opplæring
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på trinn 5-10


Studenten

 • kan analysere litteratur, samt velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklig litteratur og andre kulturuttrykk for barn og ungdom
 • kan legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i noen engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur, med vekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
 • kan legge til rette for et variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som gir dybdelæring og fremmer utvikling av lytting, skriving, lesing og tale
 • kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis, herunder både underveisvurdering og sluttvurdering, og begrunne vurderingene
 • kan bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff
 • kan oppdage lese- og skrivevansker og legge til rette for tilpasset opplæring


Studenten

 • har høy kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over egen læring og praksis i engelskfaget når det gjelder etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige utvikling
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse

Krav til forkunnskaper

Engelsk 1, emne 1

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i skriveteknikker på engelsk, inkludert krav til akademisk skriving.

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen.

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet er helt sentralt i studentenes arbeid med faget. Det som formidles i undervisningen kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum. Det er i prinsippet obligatorisk studiedeltakelse ved all undervisning. Det er en forutsetning at studentene er til stede, og tar ansvar for og aktivt del i læringsarbeidet i klassen.

Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått.

Studiet krever en god del selvstendig arbeid.

Praksis er en integrert del av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

For studenter som har emnet som Fag 1:

 • En skriftlig litteratur-/kulturoppgave (ca. 1000 ord)
 • Et arbeidskrav i engelsk litteraturdidaktikk
 • Et muntlig arbeidskrav
 • 80 % fremmøte til undervisningen.

For studenter som har emnet som Fag 2: 

 • En skriftlig litteratur-/kulturoppgave (ca. 1000 ord)
 • Et arbeidskrav i engelsk litteraturdidaktikk
 • Presentasjon av en faglig artikkel på et seminar
 • 80 % fremmøte til undervisningen.

Generelt:
Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene. Obligatoriske arbeidskrav må være bestått før studenten kan ta eksamen i emnet. Studenter som ikke består de obligatoriske arbeidskravene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer .

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler