Hopp til innhald

MGUMH101 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Mat og helse 1 emne 1 er et bacheloremne i grunnskolelærerutdanningen 5-10 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Emnet har vekt på kompetanseområdene kultur, forbruk og helse. 

I Mat og helse 1 emne 1 legges det vekt på et helsefremmende kosthold, matkultur, bærekraftig forbruk, og på mat og måltiders betydning for utjevning av sosiale ulikheter i helse.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:


Kandidaten

 • har kunnskap om kulturelle variasjoner i mat og måltider
 • har kunnskap om etisk og bærekraftig matproduksjon og forbruk
 • har kunnskap om matens innhold av næringsstoffer
 • har kunnskap om nasjonale kostanbefalinger og retningslinjer for mat og måltider i grunnskolen
 • har kunnskap om ulike matlagingsmetoder
 • har kunnskap om trygg mat og matvarers holdbarhet


Kandidaten

 • kan holde god kjøkkenhygiene og redusere matsvinn
 • kan lage mat ute i naturen og bruke naturen som ressurs
 • kan diskutere etiske og samfunnsmessige dilemmaer rundt bærekraftig matforbruk
 • kan kritisk vurdere ulike typer kostholdsinformasjon
 • kan bruke grunnleggende ferdigheter i praktisk opplæring, tilpasset ulike elevers forutsetninger
 • kan vurdere nytten av forskningsbasert kunnskap i praktisk opplæring i mat og helse
 • kan vurdere og kritisk bruke undervisningsmateriell og digitale læringsressurser i opplæringen
 • kan vurdere mat og måltider ut fra nasjonale kostanbefalinger kan vurdere praktisk kjøkkenarbeid med overføringsverdi til grunnskolen


Kandidaten

 • kan se faget mat og helse i et samfunnsaktuelt perspektiv og forstå hvordan faget kan bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse 
 • har innsikt i relevante fagetiske problemstillinger
 • kan overføre fagkunnskap til undervisning i mat og helse i grunnskolen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjon, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper.

Materialkostnader (ca. kr. 100) og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Arbeidskrav 1:
  Studentene skal individuelt bruke Kostholdsplanleggeren/Matvaretabellen til å vurdere næringsinnholdet i eget matinntak, eller næringsinnholdet i mat som lages i en praktisk kjøkkenleksjon, opp mot nasjonale kostanbefalinger. Besvarelsen skal skrives som en akademisk tekst (2000 ord).
 • Arbeidskrav 2:
  Studentene skal i gruppe planlegge, gjennomføre og vurdere et undervisningsopplegg som belyser kulturelt mangfold eller bærekraftighet, og som har overføringsverdi til grunnskolen på trinn 5-10. Undervisningsopplegget skal gjennomføres for medstudenter, inkludere bruk av IKT og være forankret i 1-2 kompetansemål fra LK06.

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene. Alle arbeidskrav må være godkjente før studenten kan ta eksamen i emnet.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Studenten trekker 3 ulike tema som både er pensumrelatert og som åpner for videre refleksjon.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler