Hopp til innhald

MKS502 Forskningsmetode og prosjektutvikling

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Arbeidet med forskningsmetode og prosjektutvikling bygger på de forutgående emner. I arbeidet med forskningsmetode vil studentene videreutvikle og tilegne seg en kritisk forståelse av metodologiske forutsetninger for fagutvikling og helsefaglig forskning og kunne forstå og anvende vanlige kvantitative og kvalitative metoder.

Studentene skal etter fullført emne kunne gjøre rede for metodologiske forutsetninger for fagutvikling, forskning og formidling i helsefag. Det forventes at studentene skal kunne initiere prosjekter i praksisfeltet. De skal ha evne til kritisk vurdering av forskning der ulike forskningsdesign benyttes og mestre analyse av forskningsartikler innen kvantitativ og kvalitativ forskning. Dette emne vil vektlegge forskningsetisk bevissthet og kritisk refleksjon over forskningsetiske problemstillinger fra praksis.

Etter fullført emne skal studenten kunne planlegge et forskningsprosjekt med bruk av metoder som egner seg til å undersøke en valgt problemstilling. Studenten vil fordype seg i metoden som skal ligge til grunn for sin masteroppgave.

 • utforming av ulike forskningsdesign
 • ulike metoder
 • ulike teoretiske tilnærminger til kvalitative metoder
 • datainnsamlingsprosedyrer for kvalitative og kvantitative metoder
 • statistiske begreper
 • litteraturstudie
 • oversiktsartikkel

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om hvilke metoder som egner seg til å besvare ulike forskningsspørsmål.
 • har oversikt over de ulike finansieringskildene for helsefaglig forskning
 • kjenner til ulike finansieringskilder og har innsikt i søkeprosessen.

Ferdigheter:
Studenten...

 • demonstrerer logisk og systematisk tenkning i temaer med relevans for eget forskningsprosjekt.
 • dokumenterer økt fordypning i den forskningsmetode som skal anvendes i masteroppgaven.
 • behersker prosjektbeskrivelsesformatet.
 • kan evaluere styrke og svakheter med ulike forskningstilnærminger/metoder.

Generell kompetanse:
Studenten...

 • diskuterer utfordringer og strategier ved anvendelse av ulike forskningstilnærminger/metoder.
 • kan vurdere forskningsarbeidets overføringsverdi/generaliserbarhet.

Krav til forkunnskaper

De forutgående emnene må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudium, seminar med opposisjon. Det er utarbeidet egne retningslinjer for prosjektplanen tilgjengelig på itslearning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Seminar med opposisjon.
1 obligatorisk veiledning på prosjektplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studentene får fremstille seg til eksamen i emnet.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell hjemmeoppgave
Prosjektplan (se egne retningslinjer tilgjengelig på itslearning). Inntil 3000 ord.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ ikke bestått.

Gjennomføring av ny eksamen
Dersom eksamenen er vurdert til ikke bestått, skal studentene levere en bearbeidet versjon av originalarbeidet til ny eksamen.