Hopp til innhald

MKS505 Prosjektplan

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Arbeidet med Prosjektplan bygger på de forutgående emner i studieretning kardiologis sykepleie, diabetessykepleie eller helsesøsterutdanning. Emnet vil gi innføring i å utforme et masterprosjekt, og skal inneholde følgende elementer: Prosjektets teoretiske og empiriske bakgrunn, temaområde, hensikt og problemstilling, metode, inkludert datainnsamlingsprosedyre, databehandling eller analyseform, forskningsetiske vurderinger, fremdriftsplan, budsjett, relevante vedlegg og referanser. Studentene skal få trening i å beskrive-, legge fram- og diskutere valgt tema og relevant problemstilling innenfor området i klinisk sykepleie. Her inngår hvordan problemstillingen legger føringer for valg av design og forskningsmetode. Studentene vil få innføring i søknadsprosessen til Regionale komiteer for forskingsetikk, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og personvernombudet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanseKunnskap
Studenten...

 • har innsikt i betydningen av å planlegge et forskingsprosjekt
 • kan planlegge og utvikle eige forskingsprosjekt
 • har inngående kunnskap om hvordan utforme tema og problemstillinger
 • har innsikt i mulige finansieringskildene for helsefaglig forskning
 • kan anvende etiske prinsipper og relevante etiske retningslinjer i egen prosjektplan

Ferdigheter
Studenten...

 • demonstrerer logisk og systematisk tenkning i temaer med relevans for eget forskningsprosjekt
 • behersker prosjektbeskrivelsesformatet
 • anvender lovverket om personvern i forhold til prosjektutvikling, datasamling og datalagring

Generell kompetanse
Studenten...

 • diskuterer utfordringer og strategier ved anvendelse av ulike forskningstilnærminger/metoder
 • kan vurdere forskningsarbeidets overføringsverdi/generaliserbarhet.
 • ivaretar etiske hensyn og anvende regelverket som gjelder for egen forskning
 • gjør avveininger om forskningsetiske spørsmål i helsefaglig forskning

Krav til forkunnskaper

De forutgående emnene må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudium, veiledning . Det er utarbeidet egne retningslinjer for prosjektplanen tilgjengelig på itslearning.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen
Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen i form av en prosjektplan (se egne retningslinjer tilgjengelig på itslearning). Eksamensoppgaven har et omfang på inntil 3000 ord.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for prosjektplanen tilgjengelig på itslearning. Studenten har krav på inntil tre individuelle veilednings timer på prosjektplanen. Det gis i tillegg veiledning i grupper.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ ikke bestått.

Gjennomføring av utsatt eksamen
Dersom eksamenen er vurdert til ikke bestått, skal studentene levere en bearbeidet versjon av originalarbeidet til utsatt eksamen