Hopp til innhald

MOA255 Arealøkonomi

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Arealøkonomi omhandler prinsippene om økonomiske forhold knyttet til arealutvikling, -erverv og -forvaltning. I kurset vil det bli lagt vekt på den økonomiske betydningen av ulike former for rammebetingelser og analyse av økonomisk informasjon knyttet til foretak som har spesialisert seg på fast eiendom. En vil i den sammenheng både se nærmere hvordan de offentlige og de private eiendomsselskapene erverver, utvikler og forvalter sine arealer.

Ved behandlingen av rammebetingelsene vil en særlig se på den økonomiske betydningen av de privatrettslige eiendomsforholdene med tilhørende offentligrettslige reguleringer og offentligrettslige rammebetingelser i form av reguleringsplaner med tilhørende reguleringsbestemmelser. Det vil bli lagt vekt på at disse rammebetingelsene står sentralt når det skal gjennomføres strategiske vurderinger knyttet til arealutvikling, -erverv og -forvaltning, og hvordan disse danner grunnlaget for beslutningen om å gjennomføre eller ikke gjennomføre en vedtatt reguleringsplan.

I analysen av økonomisk informasjon står lønnsomhetsanalyser, finansiering, likviditet, budsjettering, verdivurderinger og verdsetting sentralt.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten

  • Ha inngående kunnskap om økonomiske rammebetingelsene for arealutvikling, -erverv og -forvaltning.
  • Ha avansert kunnskap om ulike former for økonomiske analyser og verdsettelse av fast eiendom.

  • Kan gjennomføre strategiske analyser av rammebetingelsene for arealutvikling, -erverv og -forvaltning.
  • Kan utarbeide analyser av økonomisk informasjon fra både offentlige og private eiendomsselskaper basert på økonomiske rapporter og årsregnskaper.

  • Kan anvende kunnskapen om arealøkonomi i sammenheng med relevante problemstillinger knyttet til arealplanlegging.
  • Kan formidle arealøkonomiske analyser til spesialister og allmennheten.
  • Kan kritisk reflektere over og analysere etiske problemstillinger knyttet til arealøkonomi.

Anbefalte forkunnskaper

MOA251 Planrett

Undervisnings- og læringsformer

Evnen til selvstudium er viktig, både med hensyn til å sette seg inn i relevant litteratur og når det gjelder den individuelle semesteroppgaven. I tillegg til de tradisjonelle forelesningene vil det være flere gjesteforelesere med fokus på en praktisk tilnærming til faget.

Obligatorisk læringsaktivitet

En individuell semesteroppgave på inntil 3000 ord.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator og alt skriftlig/ trykket materiale.

Mer om hjelpemidler