Hopp til innhald

MOA271 Estetikk, arkitektur og kulturmiljø

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kurset gir en innføring i estetikk, byggeskikk og arkitekturhistorie. Emnet er forankret i plan- og bygningsloven som et verktøy for å sikre kulturmiljø av lokal, regional og nasjonal verdi. Sentralt i kurset står planprosess og virkemidlene knyttet til plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og godkjenningsprosedyre for rivning, nybygg og ombygging. Dagens teorier, strategier og begreper for bevaring, som konservering, restaurering, rekonstruksjon, rehabilitering og transformasjon, vil bli aktualisert og konkretisert gjennom befaringer og case-studies.

Planfaglige problemstillinger knyttet til utbygging og vern i et fortettingsområde vil være tema for en case-oppgave som studentene skal presentere og diskutere i plenum.

Læringsutbytte

Kandidaten

  • Har avansert kunnskap om verneverdier og prinsipper for vurdering av kulturminner/ kulturmiljøer.
  • Har inngående kjennskap til forholdet mellom plan- og bygningsloven og kulturminneloven.

Kandidaten

  • Kan identifisere og vurdere kulturhistoriske miljøer og på bakgrunn av dette utarbeide temakart for kulturmiljøer.
  • Kan utarbeide arealplaner og bestemmelser som grunnlag for vern av kulturmiljøer.
  • Kan vurdere og redegjøre for omfang og konsekvenser av ulike utbyggingstiltak ved og i et kulturmiljø.

Kandidaten

  • Kan anvende plan- og bygningsloven som et verktøy i forvaltningen av ulike kulturmiljøer.
  • Kan kommunisere om planfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og til allmennheten.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, diskusjoner og befaringer kombinert med øvingsoppgaver. Case-arbeid i gruppe. Skriftlig og muntlig presentasjon. Kurset vil bli undervist i intensive økter i løpet av semesteret.

Vurderingsform

Bokstavkarakterer (A-F) settes på grunnlag av følgende deleksamener:

  • En semesteroppgave (gruppearbeid) på inntil 5000 ord (60 %).
  • Muntlig eksamen (40 %).

 Ved kontinuasjon må det leveres ny semesteroppgave og/ eller ny eksamen. Studentene kan velge å gjennomføre en av deleksamenene og beholde karakteren fra den andre deleksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovsamling

Mer om hjelpemidler