Hopp til innhald

OPR502 Anatomi, kirurgi og mikrobiologi

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studenten skal ytterligere utdype sine kunnskaper i kirurgi og anatomi relatert til kirurgiske lidelser, samt tilegne seg kunnskaper i relevante emner som mikrobiologi, infeksjonsmedisin, farmakologi og anestesi. Kunnskapene skal legge grunnlag for å kunne delta under kirurgiske inngrep, gjennomføre sykepleiepleietiltak og overvåke den kirurgiske operasjonspasienten.

 • Kirurgi
 • Anatomi
 • Mikrobiologi og infeksjonsmedisin
 • Anestesiologi og farmakologi

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avansert innsikt i anatomi og kirurgi og patofysiologi knyttet til kirurgiske inngrep og lidelser
 • har spesialisert kunnskap om infeksjonsmedisin, smittespredning, smitteveier og hvordan å bryte smittekjeden
 • har spesialisert kunnskap om anestesi og medikamenter som benyttes under operative inngrep

Ferdigheter:
Studenten...

 • analyserer og forholder seg kritisk til ulike informasjonskilder, og ser disse i faglige sammenhenger
 • analyserer og vurderer pasientens tilstand med henblikk på det det pre-, per- og postoperative forløp

Generell kompetanse:
Studenten...

 • anvender sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver
 • deltar i teamarbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kommuniserer om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet, både med spesialister og ut mot allmennheten
 • har et analytisk forhold til teknologiens muligheter og begrensninger

Krav til forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i OPR502 må eksamen i OPR501 være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, gruppearbeid og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

3 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.
Oppgaver kan gis i form av åpne spørsmål, case- oppgaver og "multiple choice questions" (MCQ).

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten minne/internettilkobling

Mer om hjelpemidler