Hopp til innhald

RE6-2004 Omdømme & Strategisk kommunikasjon

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

Emnet tek føre seg:

 • Begrepsavklaringer omdømme ¿ image - identitet
 • Omdømme som holdningar
 • Omdømme, tillit og relasjonsbygging
 • Bygge og kommunisere omdømme
 • Omdømme og Corporate Social Responsibility CSR ¿ samfunnsansvar
 • Måling av omdømme
 • Kommunikasjonsteori
 • Kommunikasjonsmodellar og modellar for informasjonsprosessering
 • Kommunikasjonsplanlegging
 • Krisekommunikasjon
 • Internasjonal kommunikasjonsplanlegging

Læringsutbytte

Etter avslutta emne skal studenten:

 • ha kunnskap om ulike omgrep, verktøy og prosessar for det strategiske kommunikasjonsarbeidet i reiselivet
 • kunne utarbeide kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan basert på strategiske analysemetodar og modellar
 • ha kunnskap teori og modellar for å kunne håndtere organisasjonen sine eksterne relasjonar på best mogleg måte
 • kunne gjennomføre ein analyse av organisasjonen sitt omdømme
 • ha kunnskap om metodar og modellar for å byggje, kommunisere og måle omdømme
 • ha kunnskap om PR-leiing og mediahåndtering

Krav til forkunnskapar

Det er tilrådd at studenten har kunnskapar tilsvarande emnet OR6-1005 Strategi og MF6-1000 eller OR6-102 Marknadsføring.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil variere mellom forelesing, gjesteforelesing og oppgåveløysing.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det skal leverast inn eitt obligatorisk arbeidskrav. Arbeidskravet skal løysast i grupper på tre-til fire personar. Individuell oppgåveløysing må godkjennast av faglærar. Faglærara står for godkjenning av oppgåva

Vurderingsform

Heimeeksamen i 4 dagar i grupper på inntil fire personar. Individuell oppgåveløysing må godkjennas av faglærer. Bokstavkarakter

Ved stryk skal ein forbetre eksisterande eksamensoppgåve. Ved forbetring skal ein løyse ny eksamensoppgåve.