Hopp til innhald

RED210 Fagopplæring redningsdykking

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning


Sikkerhetsopplæring for spesielle dykkeoperasjoner

Dykking for å kunne redde liv og verdier, samt annen redningsrelatert dykking

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten:

 • ha gode kunnskaper om prinsippene for redningsdykking
 • ha kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som benyttes i redningsdykking
 • ha forståelse for redningsdykking i et samfunnsperspektiv
 • kjenne til relevante regelverk og standarder

 • kunne drive redningsdykking og oppøving til slik dykking med selvforsynt dykkerutstyr til 30 meter vanndybde
 • kunne ivareta alle roller i et redningsdykkerlag
 • inneha evne til å løse sine oppgaver innen realistiske tidskrav som gjelder denne typen dykking
 • kunne vise kreative og praktiske evner i løsning av problemer og oppgaver
 • kunne planlegge og anvende grunnleggende HMS for å ivareta egen og andres sikkerhet i forbindelse med en redningsdykkeroperasjon

 

 • kunne korrekt planlegge, gjennomføre og kontrollere egne og andres arbeidsoppgaver i dykkeoperasjonen
 • kunne delta i faglige diskusjoner og bidra til å heve sikkerheten og profesjonaliteten i yrkesutøvelsen
 • kunne følge sentrale lover, forskrifter og regler som gjelder for redningsdykking
 • kunne samarbeide med andre aktører som deltar i redningsoperasjoner
 • forstå viktigheten av å holde seg fysisk og mentalt skikket til redningsdykkertjenesten

Krav til forkunnskaper

Redningsdykker grunnkurs eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium og praktiske øvelser.

Vurderingsform

Praktisk vurdering av: Teknisk utførelse av oppgaver, evnen til å fungere i et lag, tidsbruk og risikoforståelse. Bestått / ikke bestått.