Hopp til innhald

SPSV802 Veiledningsarbeid på individ- og skolenivå

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Elevkunnskap i veiledning er andre emne av to i Sosialpedagogisk veiledning i skolen i skolen. I emnet vektlegges barne- og ungdomskultur i det norske samfunnet, ulike vansker som hemmer læring og utvikling, og veiledningsarbeid på individ- og systemnivå.

 • Innføring i fagområdet
 • Ungdom i tiden, oppvekst og identitetsutvikling i det senmoderne samfunn
 • Ulike personlige og sosiale vansker som hemmer læring og utvikling
 • Kulturelt mangfold
 • Endrings- og innovasjonsarbeid

Læringsutbytte

Målet med emnet er å øke studentenes kunnskaper om barn og unges oppvekstvilkår, barne- og ungdomskultur, og forutsetninger som hemmer og fremmer læring. Denne kunnskapen knyttes opp mot veiledningsarbeidet og har både et individ- og systemperspektiv.

Studentene skal ved avsluttet studium i emnet ha oppnådd følgende kompetansemål:

 

 • Ha kunnskap om relevant forskning, grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor fagområdet og kunne bruke det i veiledningsarbeidet
 • Kjenne til ulike former for personlige og sosiale vansker hos elever og vite hvordan de kan påvirke læring og utvikling
 • Kunne kartlegge elevers vansker og ressurser og gi målrettet veiledning med utgangspunkt i kartleggingen
 • Kunne gjøre rede for hvordan kulturelle forskjeller kan gi utslag i skolen
 • Kunne gjøre rede for hvordan kjønnsforskjeller kan gi utslag i skolen
 • Kunne planlegge, gjennomføre og koordinere forebyggende og helsefremmende tiltak på skolen
 • Ha kunnskap om aktuelle hjelpeinstanser og kompetansemiljøer og kunne samarbeide med dem på individ- og systemnivå

Undervisnings- og læringsformer

Elevkunnskap i veiledning gjennomføres som nett- og samlingsbasert studium med 3 undervisningssamlinger à to dager i vårsemesteret, og avsluttes med eksamen. Samlingene gjennomføres i Bergen. Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Pensumlitteratur og undervisningsmateriell kan være på norsk, andre skandinaviske språk og engelsk.

 

Mellom samlingene skal studentene arbeide med oppgaver og selvstudium. Multimedialt innhold blir lagt til rette for å støtte studentenes læring. Det gis tilbud om veiledning som en del av arbeidet med oppgavene og i forhold til studiearbeidet generelt.

 

På samlingene blir det brukt varierte arbeidsmåter som for eksempel forelesninger, dialog, gruppediskusjoner og framlegg.

Studentenes egenaktivitet er sentral, også på Itslearning. Mellom samlingene skal studentene ha kontakt med faglærere og medstudenter på nett og arbeide med oppgaver knyttet til studiet. Oppgavene som studentene arbeider med tar blant annet utgangspunkt i deres praksis i skolen og gir rom for refleksjoner og videre utvikling av egen praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Alle obligatoriske arbeidskrav (frammøte, deltakelse og oppgaver) må være utført og godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet. Godkjente arbeidskrav er gyldige i to semestre etter godkjenning. Det er obligatorisk frammøte på samlingene. En del av studiearbeidet er praktiske oppgaver, praktiske øvelser og arbeid i grupper. Dette forutsetter at studentene er til stede i timene. Det blir forventet at studentene tar ansvar for og tar aktiv del i gruppens læringsarbeid. Innholdet i forelesingene inngår som en del av pensum og kan være tema på eksamen. Studentene må bruke det nettbaserte støttesystemet kontinuerlig og delta i aktuelle diskusjonsfora mellom samlingene.

Det er tre obligatoriske arbeidskrav (oppgaver) i emnet. Retningslinjer for oppgavene vil bli lagt ut på Itslearning ved semesterstart og gjennomgått på samling.

Det gis normalt to muligheter innenfor samme semester til å avlegge obligatoriske arbeidskrav. Studenter som ikke består arbeiskrav ved første forsøk, kan levere ny oppgave senest 14 dager etter at de er gjort kjent med resultatet.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler