Hopp til innhald

YV203 Kommunikasjon og norsk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

 

 

Kommunikasjonsteori

 

Kommunikasjonsprosessar

Mål- og mottakaranalyse

Samarbeid og gruppefunksjonar

Presentasjonsteknikk

 

Skriftleg framstilling

 

Språklege verkemiddel

Argumentasjon

Syntaks

Pragmatikk

Andre grammatiske emne

Akademisk skriving og referansar

Skriveprosessen

Kjeldekritikk

Sidemål

 

Sjangerlære

 

Rapport

Formelle brev og CV

Møteinnkalling

Instruksjon

Referat

Debattinnlegg

Artikkel

Popularisering

 

Læringsutbytte

 

 

Kunnskap

 

Kandidaten skal ha

 

kunnskap om kommunikasjonsprosessar og korleis språket kan brukast som verktøy i forhold til situasjon, mål og mottakar

kunnskap om betydinga kulturelle element har i kommunikasjonsprosessar

kjenner til ulike sjangrar i sakprosa og skjønnlitteratur og viktige forhold i språkutviklinga

 

 

Ferdigheter

 

Kandidaten kan

 

definere kommunikasjonsmål og velje egna nivå og form på det som skal formidlast i forhold til mottakar og situasjon

strukturere eigne tekstar og bruke relevante verkemiddel for form og tekstsamanbinding

uttrykke seg skriftleg formelt korrekt, på norsk og engelsk, i ulike funksjonelle tekstar som kan vere aktuelle for ein ingeniør

planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for munnlege presentasjonar på norsk og engelsk

analysere bruken av ulike verkemiddel i skjønnlitteratur og sakprosa, saksframstilling og argumentasjon

 

 

Generell kompetanse

 

Kandidaten kan

 

utforme klare, målretta og brukarvennlege rapportar, øvings- og prosjektdokument

kommunisere effektivt i grupper

planlegge og gjennomføre møter og diskusjonar

innhente informasjon frå ulike kjelder og bruke desse kritisk i eigne arbeid

setje opp ei kjeldeliste korrekt

uttrykke seg skriftlig og munnleg gjennom ulike medium på norsk og engelsk

Krav til forkunnskapar

 

 

Undervisnings- og læringsformer

 

 

Forelesingar

Øvingsoppgåver i grupper og individuelt

Munnlege presentasjonar

Prosjektarbeid

Arbeid med mappe

Obligatorisk læringsaktivitet

 

 

75% oppmøte til undervisning

Vurderingsform

Mappe  

8 innleveringar Ved stryk i mappa kan eksisterande tekstar forbetrast og leverast på nytt påfølgande semester.