Hopp til innhald

ABLU-LSU Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Det overordnede målet med kunnskapsområdet er å styrke studenten sine kunnskaper om barnehagen som organisasjon, og kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen viktige sider ved ledelses- samarbeids- og utviklingsoppgavene i barnehagen.

Innholdet i området bygger på den innsikt, erfaring og kompetanse studenten har tilegnet seg på disse områdene i de to første årene av studiet.

Innholdet i kunnskapsområdet ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid er satt sammen av fagstoff fra fagene pedagogikk og samfunnsfag. Undervisningen er organisert i følgende bolker:

·         pedagogisk ledelse, personalledelse og kommunikasjon

·         barnehagen som lærende organisasjon

·         forskings- endrings og utviklingsarbeid i barnehagen

·         formelle og uformelle trekk ved barnehagen som organisasjon

·         organisasjonsatferd og beslutningsprosesser

·         samarbeid i barnehagen og samarbeid med heimen og med eksterne instanser

 

Gjennomgående tema for alle kunnskapsområder i studiet er:

·         pedagogisk ledelse

·         mangfold og likeverd

·         de yngste barna

·         barns medvirkning

·         didaktikk

Praksis i kunnskapsområdet

15 dager vår

Innhold og oppgaver i praksis skal være i tråd med læringsutbyttet i kunnskapsområdet.

Læringsutbytte

Kunnskapar

Kandidaten:

 • har kunnskap om organisasjon og leiing
 • har kunnskap om lover, styringsdokument og internasjonale konvensjonar  med relevans for barnehagen
 • har kunnskap om relevant forsking, metodar og verktøy som grunnlag for leiing- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om profesjonsetikk og maktforhold innanfor eit mangfoldig barnehagemiljø
 • har kunnskap om korleis eigen leiing påverkar samarbeidsprosessar mellom barn, foresatte, kollega og eksterne instansar

 

Ferdigheitar

Kandidaten

 • kan analysere og bruke lovverk, styringsdokument og profesjonsetiske retningsliner som grunnlag for grunngjeving og avgjersler innanfor eit mangfaldig barnehagemiljø
 • kan planleggje, gjennomføre og kritisk vurdere eit avgrensa utviklingsarbeid i barnehagen sjølvstendig og i samarbeid med andre
 • kan motivere, rettleie og kritisk reflektere over utviklings- og læringsprosessar i barnehagen
 • kan samarbeide med foresatte og eksterne instansar til barn sitt beste

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i og kan anvende forskingsbasert kunnskap og profesjonsetikk i utvikling av eigen leiarrolle
 • kan leie pedagogisk arbeid og ta avgjersler som fører til utvikling av barnehagen som lærande organisasjon 
 • kan vurdere korleis strukturelle og kulturelle forhold i og utanfor organisasjonen legg rammer for leiings og utviklingsarbeid
 • har relasjonell kompetanse i leiing- og samarbeidsprosessar med barn, foresatte, kollega og eksterne instansar

Krav til forkunnskaper

Bestått praksis de to første studieår og alle emner fra 1. studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I arbeidet med stoffet i kunnskapsområdet må studentene delta aktivt i ulike undervisnings- og læringsaktiviteter. Arbeidsmåtene vil variere fra forelesninger, nettbasert undervisning, arbeid i seminar og i mindre grupper, praktiske prosjekt og veiledning. I tillegg blir det forventet selvstudium av pensum.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 80 % deltakelse i undervisning (teoretisk og praktisk)
 • Forberedelse til praksis (gjelder eksamensdel praksis)

Alle studiekrav blir nærmere presisert i semesterplanen.

Vurderingsform

Praksis (15 dager) blir vurdert til bestått / ikke bestått. Innhold og oppgaver i praksis skal være i tråd med læringsutbyttet i kunnskapsområdet.

Hjemmeeksamen - 3 dager 100/100  gis gradert karakter A-F*

* F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler