Hopp til innhald

ADF801 Psykososiale vansker

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Psykososiale vansker kan en møte som mindre, avgrensede problemer eller alvorlige komplekse vansker. I studiet vil det bli tatt utganspunkt i en systemisk tilnærming til problemfeltet, som også inkluderer et individperspektiv.

Psykososiale vansker:

 • Grunnleggende innføring i tema, problematikk og grunnbegreper
 • Ulike teoretiske tilnærminger til feltet
 • Barn og ungdom i krise, med nærmere innsikt i spesifikke vanskelige livssituasjoner
 • Barn og unge med psykososiale vansker i grunnskole og videregående skole

Læringsutbytte

Kunnskapar
Studenten skal ha:

 • Inngående teori- og forskningsbasert kunnskap om atferdsproblematikk, mulige uttrykksformer og mulige årsaker og risiko- og ressursfaktorer for elevers sosiale utvikling
 • Inngående teori- og forskningsbasert kunnskap om utvikling av sosial kompetanse
 • Innsikt i lærarrollens betydning og pedagogisk handling knyttet til atferdsproblematikk
 • Innsikt i populærvitenskaplig artikkelskriving

Ferdigheiter
Studenten skal:

 • Kunne hente ut aktuell forskningsbasert teori ved behov i yrket
 • Utvikle kritisk refleksjon knyttet til ulike tiltak
 • Kunne identifisere og vurdere risikofaktorer for utvikling av psykososiale vansker
 • Utvikle pedagogisk handlingskompetanse knyttet til forebygging og tiltak

Generell kompetanse
Studenten skal:

 • Være nytenkende og innovativ i møte med psykososiale vansker i skolen
 • Kritisk kunne reflektere over egne holdninger, praksis og kommunikasjon i møte med psykososiale vansker
 • Kunne forbedre praksis basert på vitenskaplige teori og metode, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Krav til forkunnskaper

Fullført lærerutdanning rettet mot grunnskole eller videregående skole.

Studiet bygger på generell innsikt i spesialpedagogikk gitt gjennom lærerutdanningene.

Obligatorisk læringsaktivitet

HVL forskrift: § 7-2.Arbeidskrav

Muntlig framlegg av gruppearbeid

Vurderingsform

Oppgave

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel tillatt

Mer om hjelpemidler