Hopp til innhald

ADF802 Forebygging og tiltak

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Studenten skal utvikle sin kompetanse i å forebygge og iverksette tiltak som fremmer sosial kompetanse for enkeltelever, klasse- og skolemiljøer.

 • Hvordan tilrettelegge pedagogisk for utvikling av sosial kompetanse
 • Psykososiale problemer - forebygging og tiltak
 • Samarbeid med andre profesjoner og etater for å styrke elevers sosiale utvikling

Læringsutbytte

Kunnskapar
Studenten skal ha:

 • Inngående teori- og forskningsbasert kunnskap om forebygging, tilrettelegging og lærerrollens betydning for elevers sosialisering
 • Oppdatert kunnskap om ulike handlingsalternativer
 • Inngående kjennskap til skolens samarbeidspartnere og elevenes rettigheter
 • Kunnskap om ulike opplæringsarenaer


Ferdigheiter
Studenten skal:

 • Utviklet sin undervisningskompetanse knyttet til de aktuelle problemstillingene
 • Kunne forebygge og tilrettelegge på individ- og systemnivå knyttet til psykososial utvikling
 • Kunne reflektere om, ha innsikt i og bevissthet om elevers muligheter
 • kunne søke råd og veiledning hos aktuelle samarbeidspartnere

Generell kompetanse
Studenten skal:

 • Være bevisst egen rolle, egne holdninger, formidlingsevne og kommunikasjonens betydning.
 • Reflektere rundt sin rolle og sine muligheter til å bidra til systemendring på egen arbeidsplass
 • Innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

Krav til forkunnskaper

Fullført lærerutdanning rettet mot grunnskole eller videregående skole, og ha deltatt på Atferdsvansker, del 1

Studiet bygger på generell innsikt i spesialpedagogikk gitt gjennom lærerutdanningene.

Undervisnings- og læringsformer

Det blir benyttet varierte arbeidsformer: Forelesninger på campus, individuelt arbeid, gruppearbeid, veiledning knyttet til arbeidskrav og eksamensoppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

HVL forskrift: § 7-2.Arbeidskrav

 1. Skriftlig, individuelt arbeidskrav knyttet til praksis
 2. Skriftlig, individuelt arbeidskrav

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler