Hopp til innhald

BLUPRA1 Den pedagogiske relasjon - observasjon, samspill og barns lek og læring

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette er første praksisemne og en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning.Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.Gjennom praksisstudiet skal studenten møte utfordringer og krav som stilles til en profesjonell barnehagelærer. Gjennom samhandling med barn og grupper av barn i ulik alder, og med ulike forutsetninger skal studenten utvikle kompetanse på flere områder.

Praksisopplæringen og kunnskapsområdene henger tett sammen, og praksisbarnehagen er en læringsarena på lik linje med høgskolen. Studentens profesjonskompetanse blir utviklet i et tett samarbeid mellom studenten selv, praksisbarnehagen og høgskolen. Kunnskap fra kunnskapsområdene bringes ut i praksis og erfaring fra praksis bringes tilbake til kunnskapområdene. Sammen danner dette grunnlag for studentenes evne til å utvikle faglig og didaktisk kompetanse.

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer så langt det er mulig, inkludert møter, barnehage-hjem-samarbeid med mer. Studentene bør allerede 1. studieår oppfordres til å gjennomføre lederdager.

Læringsutbytte

Læringsutbyttene beskriver det sett av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studenten skal vise at hun/han behersker i løpet av praksisperioden. Læringsutbyttene er også vurderingskriterier for emnet.

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • å lede en barnegruppe
 • danning gjennom omsorg, lek og læring
 • barnehagens fagområder, om tilrettelegging av pedagogisk arbeid og barns læringsprosesser
 • moderne barndom som barnekultur, barns ulike oppvekstsvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig og kulturelt mangfold

Ferdigheter

Studenten kan:

 • vurdere, stimulere og støtte ulike barns helhetlige utvikling
 • bruke sin faglighet til improvisasjon i lek og læring
 • ta hensyn til barns ulike evner, bakgrunn og forutsetninger

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver
 • arbeide i tråd med etiske krav og retningslinjer, observere barn og barnegrupper og skriftlig dokumentere observasjoner
 • Studentene må også oppfylle følgende krav:
 • rette seg etter normer, regler og lover i arbeidslivet
 • overholde obligatoriske forpliktelser, avtaler og tidsfrister
 • For å bestå praksis må studenten vise tilstrekkelig kompetanse innenfor alle læringsutbyttene.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I forkant av hver praksisperiode lager praksislærer og student/er en oversikt over innholdet i praksisperioden. Dette som del av planleggingsdokumentet Plan for læring i praksis. Oversikten skal inneholde fordeling av aktiviteter, observasjon, veiledning, praksisteam, deltakelse i møter og deltakelse i barnehage-hjem-samarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Praksisemnet er obligatorisk og alle dager, inkludert forberedelse og etterarbeid på høgskolen, må gjennomføres.

Faglærerne utarbeider egne praksisoppgaver til praksisperioden. Disse vil være knyttet til de aktuelle kunnskapsområdene første studieår og til læringsutbyttene for praksis. Enkelte oppgaver må gjennomføres i høstsemesteret, andre i vårsemesteret, avhengig av når studentene har undervisning og eksamen i det enkelte kunnskapsområdet. Detaljert oversikt over praksisoppgaver og innlevering vil bli gitt i forkant av hver praksisperiode.

I tillegg skal studenten gjennomføre følgende oppgaver:

Det første veiledningsgrunnlaget (forventningsdokument). Det første veiledningsgrunnlaget skal være et grunnlag for den første veiledningssamtalen, der forventningsavklaringer og studentens rolle og ansvar vil være et naturlig fokus. Veiledningsgrunnlaget leveres til praksislærer og profesjonsveileder i god tid, og senest 1 uke før praksisstart.

Ta utgangspunkt i følgende punkter:

 • Hvordan jeg vil ta initiativ, arbeide selvstendig, lede og samarbeide.
 • Hvilke forventninger jeg har til rollefordelingen mellom meg som student og praksislærer.
 • Hvilke forventninger jeg har til hvordan veiledning skal foregå.
 • Hvordan jeg reflekterer rundt mine mål for praksis (knyttes til læringsutbyttene, forventninger og utfordringer).
 • Navn, kontaktinfo.
 • Eventuelt.

Veiledningsgrunnlag før veiledning (ukentlig). Studenten skal levere veiledningsgrunnlag i forkant av veiledning hver uke. Disse skal ta utgangspunkt i det som er aktuelt å søke veiledning om. Yrkesetiske refleksjoner skal inn som del av veiledningen.

Planleggingsdokument. Studenten skal lage et planleggingsdokument i forkant av egne aktiviteter og lederdager. Dokumentet skal bygges på didaktisk relasjonsmodell og skal leveres til praksislærer før planlagte aktiviteter slik at praksislærer kan settes seg inn i og gi tilbakemelding på planen før gjennomføring.

Praksisfortellinger: Studenten anbefales å skrive praksisfortellinger hver dag. Praksislærer har innsynsrett i disse praksisfortellingene og kan være veiledningsgrunnlag for veiledning underveis i praksis. Praksislærer kan pålegge studenten å skrive daglige praksisfortellinger.

Praksisteam. Studenten er aktive deltakere i praksisteam og har sammen med medstudenter i samme praksisbarnehage ansvar for å skrivereferat i etterkant av praksisteam.

Refleksjonsnotat-å bli leder. Studenten skal reflektere rundt sin rolle som pedagogisk leder for barnegruppen.

 • Knytt refleksjonene dine til samfunnsmandatet og til kunnskap om (for eksempel pensumlitteratur, rammeplan for barnehagen) og erfaring med barnehagelærerens rolle som omsorgperson og ansvarlig leder for barnegruppen.
 • Ta med refleksjoner om din styrke når det gjelder ledelse og hva du må arbeide for å videreutvikle.

Notatet danner grunnlag for arbeidskrav og eksamen i emnet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 1 (LSU1) som du skal ha 3. studieår. 2. studieår skal du skrive et tilsvarende refleksjonsnotat om å lede medarbeidere.

Husk: du må lagre refleksjonsnotatet slik at du finner det igjen 3. studieår. Du må lagre de på USB-penn eller egen datamaskin.

Selvevaluering. Studenten skal levere en skriftlig selvevaluering ved slutten av praksisperioden. Denne leveres til styrer i praksisbarnehagen siste dag i praksis og skal inneholde følgende tema:

Studentes opplevelse av: møte med barnehagen, veiledning, praksisteam og muligheten for å gjennomføre oppgaver i praksisperiode.   

Studenten bruker vurderingskryss til denne selvevalueringen. For hvert kulepunkt reflekteres det rundt: hva var bra og hvorfor og hva som ikke fungerte og hvordan det kunne vært bedre.

Vurderingsform

Praksis, 35 dager (15 dager i høstsemesteret og 20 dager i vårsemesteret).

Karakterskala bestått/ikke bestått.

Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til ett nytt forsøk jfr. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.

Underveisvurdering blir gitt etter første praksisdel i høstsemesteret. Dette er en foreløpig vurdering av studentens oppnåelse av læringsutbyttene, og den skal være skriftlig. Studenten skal ha kopi av underveisvurderingen.

Sluttvurdering med begrunnelse og karakter blir gitt etter at alle praksisdager er gjennomført i vårsemesteret.

For øvrige rutiner i forbindelse med vurdering, se BLU-Retningslinjer for praksisstudiet.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler