Hopp til innhald

BSS9 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Gjennom bacheloroppgaven arbeider studenten med litteratur innen et avgrenset område som er relevant for sykepleiers funksjon og oppgaver i samfunnet. Oppgaven utgjør et systematisk akademisk arbeid hvor litteraturgrunnlaget og tematikken er knyttet til sykepleiefaget. Arbeidet leder til et skriftlig produkt.Tematikken kan gjerne knyttes til ett av satsningsområdene for forskning ved Institutt for sykepleiefag: kunnskapsbasert praksis, samfunnsarbeid og omsorgsforskning.

Innhold fra sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag. Emnet viderefører studiets tidligere behandling av det vitenskapelige og faglige grunnlaget i sykepleie. I emnet utformes det en oppgave som er grunnfestet i et sykepleiefaglig tema og perspektiv. Gjennom arbeidet med litteratursøk, kritisk vurdering, analyse og syntese av litteraturen, opparbeides en trening i selvstendig akademisk tekstproduksjon. Innhold fra sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget - sykepleiens funksjon og oppgaver. Temaet for en bacheloroppgave i sykepleie begrunnes ut fra hvordan sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget har vært behandlet gjennom sykepleierstudiet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kjenner til relevant faglitteratur om et selvvalgt tema med relevans for sykepleiefaget

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre et systematisk arbeid med en sykepleiefaglig relevant problemstilling eller situasjon
 • kan beherske systematisk litteratursøk knyttet til en valgt problemstilling eller situasjon
 • kan velge oppgavens litteraturgrunnlag på bakgrunn av en kritisk vurdering av identifisert litteratur
 • kan anvende forskningsresultater og øvrig akademisk litteratur i skriftlig fremstilling
 • kan beherske god kildebruk.
 • kan reflektere over sykepleie med utgangspunkt i litteratur som har relevans for faget
 • kan strukturere argumenter og evidens innenfor rammen av en vitenskapelig sjanger

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan framstille sykepleiens funksjon og oppgaver i samfunnet både skriftlig og muntlig
 • kan formulere seg klart og presist skriftlig
 • kan reflektere kritisk over eget faglig arbeid

Krav til forkunnskaper

Bestått 2. studieår og praksisperioder i 3. studieår. 

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter at studenten anvender innholdet i de øvrige emnene i studiet.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Medstudentkommentar på delarbeider gjennom studieåret
 • Individuell veiledning
 • Seminar for medstudentkommentar
 • Skriveseminar

Bacheloroppgaven kan enten være:

 • En prosjektrapport som rapporterer fra et prosjekt med litteraturstudium som metode.
 • Et essay som er basert på en refleksjon, med utspring i en fortelling og som drøftes ved hjelp av sykepleiefaglig relevant akademisk litteratur.
 • En prosjektrapport som rapporterer fra et prosjekt med en empirisk metode hvor datamaterialer er innhentet ved deltakelse i et prosjekt ledet av en prosjektleder ved instituttet.

Emnets studieinnsats er knyttet til litteraturstudier i sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag og sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget.

Fordypningspraksis er knyttet til sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag.

Det gjennomføres 1 ukes fordypningspraksis som fortrinnsvis er relevant for tematikken i bacheloroppgavearbeidet. Fordypningspraksis kan knyttes til innhentingen av empirisk materiale ved en empirisk metode, eller for få ideer til diskusjonen av litteraturens sykepleiefaglige relevans ved litteraturstudium som metode.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Godkjent prosjektplan
 • Dokumentert gjennomført praksisstudier.
 • Fire timers obligatorisk veiledning
 • Medstudentkommentar

Forøvrig gjelder høgskolens egne retningslinjer for bacheloroppgaven som ligger på nettsidene om eksamen.

Arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Bacheloroppgaven skal skrives innen rammen av maksimalt 10000 ord. For oppgaver med 2 og 4 studenter maksimalt 12000 ord. Bacheloroppgaven kan leveres som prosjektrapport eller essay.

Bacheloroppgaven skal skrives i tråd med: Retningslinjer for bacheloroppgaven og Supplerende retningslinjeg for Bacheloroppgaven ved FHS

Vurderingsutrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny bacheloroppgave:
Ved ikke bestått vurdering kan forbedret versjon av bacheloroppgaven leveres til sensur en gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler