Hopp til innhald

BULL1-HV Barns utvikling, lek og læring 1

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen, og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.

Dette er første emne i kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring. Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning, og emnet er en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning. Det er lagt til første studieår. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på fagene pedagogikk, fysisk fostring og musikk.

Det overordnete målet for kunnskapsområdet er å bidra til å utvikle faglig, etisk og didaktisk kompetanse som barnehagelæreren må ha for å kunne legge til rette for å lede lek, læring og danningsprosesser. Studiet omfatter flerfaglige perspektiver på små barns utvikling, lek og læring og innholdet er strukturert etter temaene:

 • Barns utvikling, lek og læring
 • Medvirkning og danning
 • Didaktikk og pedagogisk ledelse av barn og barnefellesskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • formelle rammer, målsetninger og verdigrunnlag og om barns rett til medvirkning
 • læringsteorier og om barns helhetlige utvikling
 • barn med særskilte behov sine rettigheter
 • lek som fenomen og om ulike teoretiske perspektiver på lek
 • det sosiale og det kulturelle miljøets betydning for utvikling, lek, læring og danning
 • de yngste barnas (0-3 åringers) væremåter, omsorgsbehov, lek og læringsprosesser
 • sentrale observasjonsmetoder og generell didaktikk

Ferdigheter

Studenten kan

 • gå inn i omsorgsfulle og utviklings-støttende relasjoner med alle barn, preget av vilje og evne til innlevelse og anerkjennelse
 • se, møte og støtte barns allsidige lek og skapende uttrykk
 • selv være fysisk lekende i praktisk arbeid med barn
 • reflektere rundt erfaringer med didaktisk arbeid
 • bruke ulike metoder til å observere barn, barnegrupper og læringsmiljø, samt skriftliggjøre observasjonene
 • gå inn i lærende relasjoner i fellesskap med barn og medstudenter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vise en grunnleggende respekt for barn uansett alder, funksjonsevne, sosial-, kulturell og geografisk tilhørighet
 • vise begynnende refleksjon over egen faglige kompetanse, sammen med vilje og evne til å videreutvikle den
 • vise evne til å reflektere over læringsutbyttene og se dem i sammenheng med egen danningsprosess

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer i kunnskapsområdet vil være forelesninger, drøfting og arbeid i grupper, veiledning, seminarer og medvirkning i praktiske prosjekt.

Emnet krever stor egeninnsats knyttet til pensumlitteraturen. Derfor anbefales det at lærestoffet diskuteres i studentstyrte seminarer og kollokviegrupper.

Canvas er høgskolens studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer innenfor Canvas. Studentene skal bruke studiestøttesystemet, aktuelle nettkilder i emnet og være aktive i forhold til bruk av biblioteket.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80 %). Ved fravær ut over 20 % fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogresjon. Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstige 20 %.

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles til eksamen:

 • Et flerfaglig praktisk arbeidskrav i gruppe. Rammer, innhold, retningslinjer og tidspunkt for prosjektet vil foreligge ved semesterstart.
 • Et flerfaglig individuelt arbeidskrav knyttet til praksis. Retningslinjer for oppgaven vil foreligge ved semesterstart.
 • Et refleksjonsnotat - å bli leder - med vekt på å lede barnegrupper. Maksimum 750 ord leveres på Canvas etter praksis. Studentene har selv ansvar for å ta vare på refleksjonsnotatet (egen datamaskin, minnepinne) som skal brukes i eksamen tredje studieår i emnet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU1). (Ansvarlig: profesjonsveileder)

Alle arbeidskrav er gyldige i tre påfølgende semester etter avslutning av emnet. Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være levert/ gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for å bli vurdert.

Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten én (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring innenfor ordinært studieforløp for emnet. Nytt forsøk må være avviklet innen gitt frist før eksamen.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler