Hopp til innhald

ELE100 Elektrofag I

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet elektro.

Emnet tar for seg det naturvitenskapelige fundamentet for de teknologiske fagene knyttet til elektriske systemer. Emnet skal ut gi studenten grunnleggende kunnskaper om elektriske kretser i stasjonær tilstand. Videre gir emnet en grunnleggende innføring i digitalteknikk.

Innhold

Grunnbegreper, enheter, kretselementer, resistans, strøm, spenning, effekt, Ohms lov, Kirchhoffs lover, Thevenin- og Nortonekvivalenter, superposisjon, kapasitans, induktans, 1. ordens RC- og RL-kretser.

 • Teknikker for analyse av likestrømskretser med resistans, induktans og kapasitans.
 • Elektrisk ladning, elektrisk felt, Gauss lov, elektrisk potensial, energi, kondensator, kapasitans
 • Magnetfelt, magnetiske kilder, elektromagnetisk induksjon.
 • Tallsystemer og koder. Logisk algebra. Kombinatoriske kretser. Vipper, tellere, tilstandsmaskiner.
 • Beregnings-, simulerings-, analyseverktøy blir benyttet.
 • Praktisk laboratoriearbeid er sentralt i kurset.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om elektriske komponenter, kretser og systemer (metoder)
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om elektromagnetisme

Ferdigheter

 • Kandidaten kan arbeide i relevante elektrolaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Kandidaten behersker grunnleggende målemetoder og feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratoriearbeid. Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 laboratorieoppgaver med obligatorisk fremmøte på laboratoriet.

5 innleveringer, hvorav 4 må være godkjente.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kunngjøres ved semesterstart

Mer om hjelpemidler