Hopp til innhald

ELE107 Industriell IT

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler temaer innen fagfelt systemutvikling for tekniske anvendelser. Sanntidssystemer og hendelsesdrevne systemer.

Innhold

 • Spesifikasjon, konstruksjon og implementasjon av hendelsesdrevne, distribuerte datasystemer.
 • Modellering med SDL..
 • Innføring i operativsystem-mekanismer for parallelle aktiviteter, prosesser og tråder.
 • Synkroniseringsmekanismer.
 • I/O-mekanismer - med vekt på asynkron seriell kommunikasjon (RS232), datakommunikasjon over prosess- og maskingrenser, bruk av TCP/IP, UDP.
 • Praktisk prosjektarbeid med applikasjonsutvikling for tekniske systemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om hvordan moderne datasystemer inngår i ulike tekniske og industrielle datasystemer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om hvordan man utvikler tekniske og industrielle datasystemer.

Ferdigheter

 • Kandidaten har kompetanse til å spesifisere, modellere og implementere moderne industrielle datasystemer.
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Kandidaten behersker grunnleggende planleggings-, implementasjons og feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger innen fagfelt systemutvikling for tekniske anvendelser.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE102 - Programmering og mikrokontrollere

ELE124 - Videregående programmering

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 obligatoriske øvinger.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig (digital) skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Skriftlig/praktisk eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

PC. All skriftlig / elektronisk dokumentasjon for kurset.

Mer om hjelpemidler