Hopp til innhald

ELE126 Analog kretskonstruksjon

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Studentene skal få praktisk kjennskap til konstruksjons- og beregningsmåter for analoge elektroniske kretser. Fordypning i tilbakekoblede forsterkere, lavstøyforsterkere, tilpasning mellom sensorelement, last og forsterker.

Innhold

 • Ekstraelementsetningen, den asymptotiske forsterkningsformelen og Blackmans impedansformel.
 • Stabilitetsanalyse og kompenseringsmetoder.
 • Transmisjonsparametre.
 • Konstruksjonsmetoder til å velge rett tilbakekoblingsstruktur.
 • Optimal signaloverføring og støyanalyse.
 • Design av forsterkere med flere tilbakekoblingssløyfer.
 • Simuleringer.
 • Laboratoriearbeid der en skal konstruere kretser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om:

 • Konstruksjon av elektroniske systemer med diskrete og integrerte komponenter
 • Småsignalforsterkere
 • Effektforsterkere
 • Tilbakekoblede forsterkere
 • Stabilitetsanalyse og kompenseringsteknikker
 • Valg av egnede komponenter og komponentegenskaper
 • simuleringsverktøy for elektroniske kretser

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Beskrive og analysere elektroniske kretser
 • Konstruere elektroniske kretser med spesifiserte egenskaper
 • Velge ut de best egnede komponentene
 • Analysere kretser og verifisere funksjonsdyktighet ved simuleringer
 • arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

1. studieår, ELE115, ELE125 og ELE104.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneoppgaver og laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

8 øvingsoppgaver, 2 laboratorieoppgaver. Obligatorisk fremmøte på laboratorieøvingene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndskrevne notater. Alle typer kalkulator.

Mer om hjelpemidler