Hopp til innhald

ELE134 Switch Mode strømforsyning

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Alle elektroniske kretser må ha en eller flere strømforsyninger. I dagens elektronikk er det ofte svært viktig at strømforsyningene har god virkningsgrad. Dette betyr som regel at strømforsyningen er basert på pulsbreddemodulasjon. Kurset skal gi en innføring i grunnleggende prinsipper for pulsbreddemodulerte strømforsyninger, analyse og konstruksjon av slike.

Innhold

 • Prinsippskjema for Buck, Boost og Buck-boost strømforsyninger
 • Statiske beregninger av strømforsyninger
 • Linearisering og småsignalanalyse
 • Stabilitetsanalyse
 • Kompensering av sløyfeforsterkningen slik at en oppnår ønskede stabilitetsmarginer
 • Beregning av utgangsimpedans
 • Simuleringer

Læringsutbytte

Kandidaten har kjennskap til:

 • Prinsippet til forskjellige strømforsyninger, Buck, Boost, Buck-boost.
 • Kontinuerlig- og diskontinuerlig modi avhengig av last
 • Analysemetoder
 • Konstruksjonsmetoder
 • Stabilitetsanalyse
 • Transientanalyse ved lastendring
 • Beregne virkningsgrad
 • Støyreduserende tiltak
 • Komponentegenskaper
 • Simuleringsmetoder

Ferdigheter

 • Kandidaten kan:
 • Analysere de forskjellige grunnleggende strømforsyningene
 • Bestemme stabilitetsmarginer
 • Beregne strømforsyningens utgangsimpedans
 • Beregne sprangrespons til lastendringer
 • Beregne virkningsgrad ved hjelp av simuleringer
 • Velge egnede komponenter

Generell kompetanse

Kandidaten har kunnskap om hvordan analysere og konstruere pulsbreddemodulerte strømforsyninger og kan gå fra en spesifikasjon til en ferdig fysisk krets. Kandidaten kan delta aktivt i faglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Kandidaten evner å oppdatere sin kunnskap innen fagfeltet.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ING104, ELE100 og ELE101, ELE104, ELE115.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og praktiske oppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 laboratorieoppgaver.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig prøve.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Pensumlitteratur og egne notater.

Mer om hjelpemidler